Vården vid astma och KOL måste bli bättre

Publicerad:
Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.

Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Det gjorde att Socialstyrelsen år 2015 tog fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Uppföljningen tre år senare visar nu att långt ifrån alla verksamheter följer råden.

– Rökning är den främsta orsaken till KOL i Sverige. Därför måste samtliga patienter med KOL som röker, erbjudas rökavvänjning. Det har högsta prioritet i riktlinjerna, men flera verksamheter gör inte detta idag. Vården måste också bli bättre på att använda spirometri, alltså lungfunktionsmätning, för att upptäcka astma och KOL, säger Christina Broman, utredare vid Socialstyrelsen.

Inom den specialiserade vården anger 7 av 10 verksamheter att de erbjuder patienter rökavvänjning.

Skillnader mellan landstingen

Utvärderingen redovisar hur väl riktlinjerna följs, till exempel gällande stöd till rökstopp, att patienter genomgår spirometri, får allergiutredning vid astma, patientutbildning, systematisk uppföljning och skriftliga behandlingsplaner.

– För de flesta åtgärder kan vi se skillnader mellan de olika landstingen och regionerna, men vi kan inte se att det är några som genomgående har bra eller dåliga resultat, säger Christina Broman.

Positivt är att allt fler landsting och regioner använder sig av frågeformulären ACT och CAT för att få patienterna att regelbundet själva skatta sin hälsa. Det är viktigt för att kunna ge rätt behandling och för att förebygga försämringar

Kommunerna saknar kunskap om riktlinjerna

Hälso- och sjukvård i kommunal regi blir allt vanligare då de flesta kommuner idag ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende, men utvärderingen visar att i stort sett ingen kommun tagit del av riktlinjerna om vård vid astma och KOL.

– Astma och KOL är kroniska sjukdomar. För att få korrekt vård och bemötande är det viktigt att även personal i den kommunala vården har kunskap om riktlinjerna och möjlighet till fortbildning, eftersom de också kommer i kontakt med många patienter som lider av astma och KOL, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Vad är KOL?

  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom gör lungfunktionen nedsatt och leder till gradvis ökande andnöd.
  • Mellan 8-10 procent av befolkningen över 45 år är drabbade, men endast cirka 30 procent är diagnosticerade.
  • Orsaken är till största del tobaksrökning. Det finns också personer med KOL som aldrig har rökt.
  • Lungfunktionsnedsättningen orsakas av den kroniska inflammationen som förtränger de små luftrören och som orsakar nedbrytning av lungblåsornas (alveolernas) väggar med emfysem som följd. Skadorna är bestående, varför tidig upptäckt är avgörande för prognosen.

Vad är astma?

  • Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom med ökad känslighet i luftrören, som kan orsaka episoder av andnöd.
  • Omkring 10 procent av befolkningen har astma. Det är lika vanligt bland barn som vuxna.
  • Hos små barn är oftast luftvägsinfektioner den utlösande orsaken, medan hos äldre barn och ungdomar är det allergier. Hos vuxna kan både allergiska och icke-allergiska orsaker som tobaksrök och ogynnsam inomhusmiljö orsaka astma.

Vad betyder ACT och CAT?

ACT: Asthma Control Test

CAT: Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Test

 

Källa: Socialstyrelsen