Vård till papperslösa bör ges utifrån behov

Publicerad:
Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”. Slutsatsen är att bara den ansvariga läkaren som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder sjukdomstillståndet kräver.

– Att göra förteckningar över diagnoser som är akuta och åtgärder som kan vänta är inte ett lämpligt och användbart arbetssätt i vården, och inte heller förenligt med medicinsk yrkesetik, säger Socialstyrelsens utredare Elis Envall.

Många sjukdomstillstånd har ett varierande förlopp och behovet av vård kan skilja sig mellan olika patienter med samma diagnos. Därför är det enligt Socialstyrelsens mening varken medicinskt eller etiskt försvarbart att definiera sjukdomstillstånd, diagnoser eller åtgärder för att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”.

– Vilken vård patienten behöver och hur snabbt han eller hon har behov av den vården måste avgöras av den behandlande läkaren från fall till fall i vanlig ordning. Diagnostik och behandling bör ske skyndsamt om det bedöms som nödvändigt för patienten, säger Elis Envall.

Yrkesorganisationer i vården eniga

Socialstyrelsens slutsats vilar på ett samstämmigt ställningstagande från yrkesorganisationer inom hälso- och sjukvården, samråd med Sveriges kommuner och landsting samt andra berörda myndigheter och frivilligor-ganisationers erfarenheter av vård till papperslösa. Dessutom har en analys av begreppet utifrån riksdagens etiska plattform för vårdprioriteringar genomförts av Linköpings universitet.

– Vård efter medicinskt behov är sedan länge en central princip i svensk hälso- och sjukvård. Om inte vård ges i rätt tid kan patientsäkerheten äventyras. Professionen har också uttryckt att det inte är önskvärt med nya prioriteringsgrunder eller juridiska hinder som kan skapa onödig väntan för patienten, säger Elis Envall.

Svårigheter med tolkning och information

Rätten till vård och tandvård för vuxna papperslösa jämställdes i juli 2013 med vuxna asylsökandes rätt till vård. Förutom ”vård som inte kan anstå” blev landstingen enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd skyldiga att också erbjuda papperslösa personer mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedels-rådgivning, en hälsoundersökning samt läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner. Även sjukresor, hjälpmedel, transport och tolk i samband med vårdtillfället omfattas.

– Vår genomgång av webbplatser visar att informationen om landstingens skyldighet att erbjuda vård till papperslösa, och i vilken omfattning den vården ska ske, ofta brister. Det gäller framförallt tandvård. Här finns ett stort behov av information, säger Elis Envall.