Vård för ryggmärgsskadade föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
Ett nytt område föreslås bli nationell högspecialiserad vård – vården för ryggmärgsskadade. Detta förslag går nu på remiss. Samtidigt har en lista tagits fram med fler än 250 nya förslag till vad som skulle kunna bli nationell högspecialiserad vård. Bland dessa ska nu sållas ut vilka områden som kan gå vidare till nästa steg.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård, och koncentreras till högst fem enheter i Sverige.

Nu har pilotområden inom nervsystemets sjukdomar utretts av sakkunniga - och vården av förvärvade ryggmärgsskador föreslås bli nationell högspecialiserad vård. Det är en vård som bedöms vara komplex och sällan förekommande och samtidigt behövs tillgång till flera olika specialiteter och yrkeskategorier i hela vårdkedjan.

Den nationella högspecialiserade vården av ryggmärgsskador föreslås inkludera större delen av vårdkedjan och förslaget från sakkunniggruppen är att den bedrivs på fyra enheter. Det första akuta skedet för patienter med traumatiska ryggmärgsskador är dock undantaget.

– Varje år drabbas cirka 300 patienter av ryggmärgsskador. Vården och kunskapen om konsekvenserna av en ryggmärgsskada ser dock olika ut i landet vilket medför risk för bristfällig behandling och uppföljning. Vi tror att förslaget skulle ge en mycket bättre vård för patienterna och en större patientsäkerhet, men också ökad kunskap och större möjligheter till forskning, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, ordförande i sakkunniggruppen och professor samt överläkare vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vården har kartlagts

Under våren har också all vård kartlagts av de nationella programområdena, som sedan har fått komma med förslag på vad som skulle kunna bli nationell högspecialiserad vård. Totalt finns nu en lista på över 250 olika områden som ligger ute för synpunkter.

– Det är första gången som en sådan här kartläggning har gjorts och listan kommer att kompletteras med fler områden. Alla de här områdena kommer dock inte att gå vidare i processen mot nationell högspecialiserad vård, utgångspunkten är att välja ut områden att gå vidare med där vi bedömer att det finns en stor patientnytta, säger Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen.

I nästa steg ska beslutas om vilka av områdena på listan som skulle kunna gå vidare till sakkunniggrupper. Till hösten väntas sakkunniggrupper för ett tiotal nya områden kunna starta.

Fakta om nationell högspecialiserad vård

  • Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.
  • Socialstyrelsen håller med hjälp av ett 20-tal nationella programområden på att genomlysa vården för att identifiera vad som bör vara högspecialiserad vård på nationell nivå.
  • I arbetet med nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med regionernas system för kunskapsstyrning, andra myndigheter, SKL samt företrädare för profession och patienter.
  • Sakkunniga har utrett området ryggmärgsskador och föreslår att den vården ska bli nationell högspecialiserad vård. Förslaget har nu lagts ut på remiss för synpunkter fram till den 5 juni 2019.

Kontakt

Kristina Wikner chef för enheten för högspecialiserad vård
Telefon: 075-247 33 62

Kontakt

Katharina Stibrant Sunnerhagen, ordförande i sakkunniggruppen för ryggmärgsskador.