Var vaksam på kikhosta för att skydda spädbarnen

Publicerad:
Kikhosta har blivit vanligare och under 2014 har två spädbarn avlidit till följd av kikhosta. För att förebygga fler allvarliga fall uppmanar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten hälso- och sjukvården att vara uppmärksam på långvarig hosta hos barn och vuxna och att vara frikostig med provtagning.

Kikhosta kan vara allvarligt för spädbarn. Under 2014 har antalet fall bland barn under sex månader fördubblats och två spädbarn har avlidit till följd av sjukdomen, visar Folkhälsomyndighetens uppföljning av de sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Skärpt uppmärksamhet på kikhosta i vården kan minska risken för svåra fall bland de allra minsta barnen.

Fråga om någon i barnets närhet hostar

Spädbarn smittas för det mesta av personer i barnets närmaste omgivning, som inte är medvetna om att de har kikhosta. Det är därför bra om nyblivna familjer, innan de går hem efter barnets födsel, får frågan om någon i familjens närhet har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar, släktingar och syskon. Även vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar och barnavårdcentraler bör vara uppmärksamma på hosta.

Ta prov för att identifiera kikhosta

Vid långvarig hosta bör personer som vistas nära spädbarn ha kontakt med vårdcentralen eller närmaste barnmottagning. Vården bör vara frikostig med provtagning, för att hitta fall och förebygga att kikhostan sprids till de allra minsta barnen.

Barn som är mindre än sex månader gamla och utsätts för misstänkt smitta bör få antibiotika i förebyggande syfte. Hos vuxna och äldre barn minskar antibiotika risken för smittspridning men den har sällan effekt på hostan. Både vuxna och barn kan vara smittsamma även om de själva bara är lindrigt sjuka. 

Vaccination mot kikhosta i vaccinationsprogrammet

Kikhosta är en av de sjukdomar som idag omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Men många av dem som idag är nyblivna föräldrar har inte vaccinerats mot kikhosta, eftersom sjukdomen inte ingick i vaccinationsprogrammet mellan åren 1979 och 1996. Idag erbjuds alla barn vaccination mot kikhosta med en första dos vid tre månaders ålder. Skyddet som vaccinationen ger gör att kikhostan inte så lätt sprids vidare i samhället. På så sätt kan även de allra minsta skyddas, även innan de hunnit erbjudas vaccination.

Vad är kikhosta?

Kikhosta är mycket smittsamt. Kikhosta orsakas av en bakterie som finns i den sjuka personens luftvägar och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor.

Skyddet, immuniteten, efter vaccination är cirka 4-6 år och efter genomgången infektion cirka 15 år. Eftersom skyddet inte är livslångt, varken efter sjukdom eller vaccination, kan man få sjukdomen även i vuxen ålder. På så vis kan vuxna smitta ovaccinerade barn.

Symtom

Kikhosta börjar ofta som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare.

Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikna) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. I första hand spädbarn kan i anslutning till attackerna bli medvetslösa på grund av syrebrist. De brukar dock återfå medvetandet inom några sekunder. Så småningom klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara överstånden efter sammanlagt cirka sex veckor.

Hos vuxna är den dominerande sjukdomsbilden långvarig hosta. Kikhosta behöver inte alltid ha den typiska symtombilden. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma.