Utvärdering visar att vård vid endometrios behöver förbättras

Publicerad:
För lite fortbildning om endometrios, en ojämlik tillgång till specialister, brister i uppföljning av patienter liksom brister i kunskap. Det finns flera områden som behövs utvecklas och förbättras inom endometriosvården, det visar den första nationella utvärderingen inom området.

Enligt Socialstyrelsens utvärdering av vården vid endometrios finns det delar som fungerar relativt väl, exempelvis fysioterapeutiska insatser. Men resultaten visar också på stora regionala skillnader i landet, ett behov av ökad kunskap och medvetenhet om endometrios liksom på flera förbättringsområden.

Enligt enkätsvar saknar exempelvis flera kvinnokliniker rutiner för akut smärtbehandling. Det framgår också att fler multiprofessionella endometriosteam behövs vid kvinnoklinikerna liksom bättre tillgång till smärtspecialister.

- Över hälften av de svarande verksamheterna vid kvinnokliniker uppger i enkäten att tillgången till smärtspecialist var otillräcklig. Det finns också exempel som visar att även om man har tillgång till smärtspecialist så kan det vara långa väntetider, säger Anna Granath, utredare på Socialstyrelsen.

Mer fortbildning behövs

För ökad kunskap och kompetens är det bland annat viktigt med fortbildning, något som dock varierar mellan verksamheter. Endast 15 procent av de svarande vårdcentralerna och var tionde elevhälsomottagning uppger att de har personal som genomgått fortbildning kring endometrios de senaste tre åren.

Mer än hälften av de vårdcentraler som svarat på enkäten uppger att de varken har skriftliga eller muntliga rutiner för hur man ska handlägga fall av misstänkt endometrios.

- Inom elevhälsan är siffran ännu högre, 75 procent svarar att man saknar rutiner. Skriftliga rutiner är viktiga för att skapa kontinuitet och trygghet, så detta är en tydlig brist, säger Anna Granath.  

Brister i uppföljning

I de nationella riktlinjerna rekommenderas att hälso- och sjukvården följer upp behandlingseffekten cirka tre månader efter kirurgi. Men registerdata visar att mindre än en tredjedel av de patienter som genomgick endometrios-relaterad kirurgi 2012-2016 fick uppföljning av specialistläkare inom 2-4 månader. Det finns också stora regionala skillnader, i Halland fick 44 procent uppföljning medan i Norrbotten var siffran 16 procent.

- Att vården följer upp effekter av behandling är mycket viktigt, och för endometrios har den rekommendationen en hög prioritet i de nationella riktlinjerna. En uppföljning i rimlig tid innebär trygghet för patienten, större chans att hitta rätt behandling och högre sannolikhet för att man inte behöver söka vård akut i framtiden, säger Mathias Pålsson, sakkunnig i arbetet med utvärderingen och överläkare i gynekologi.

Bidra till ökad kunskap och mer jämlik vård 

Utvärderingen har delvis genomförts under tiden som de nya nationella riktlinjerna tagits fram, vilket innebär att regionerna ännu inte haft möjlighet att anpassa vården efter riktlinjerna.

- Sammantaget visar resultaten att såväl primärvård och elevhälsa som specialistvård behöver fortsätta se över och utveckla sitt arbete med stöd och vård till personer med endometrios. Genom de nya nationella riktlinjerna samt satsningar på olika stöd som utbildning och information vill vi bidra till ökad kunskap och en mer jämlik vård. Förhoppningsvis har riktlinjerna fått ett brett genomslag när vi om några år ska utvärdera följsamheten till rekommendationerna, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Fakta

  • Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Upp till var tionde kvinna i fertil ålder drabbas, även om alla inte får symtom.
  • Socialstyrelsen har genomfört en första utvärdering av vården till personer med endometrios. Utvärderingen har delvis genomförts parallellt med att myndigheten tagit fram nationella riktlinjer för endometrios, inklusive indikatorer. Slutversionen av de nationella riktlinjerna kom i december 2018.
  • Undersökningen bygger på enkätundersökningar genomförda under 2018 samt registerdata från 2011-2017. Svarsfrekvensen i enkätundersökningarna varierade mellan 32 och 63 procent.
  • En ny utvärdering planeras inom några år, och då kommer det också att synas hur väl vården har implementerat de nationella riktlinjerna.
Utvärdering
Utvärdering av vård vid endometriosArtikelnummer: 2019-9-4996|Publicerad: 2019-09-19
Beställ

Kontakt

Anna Granath
Telefon: 075-247 31 74

Kontakt

Mathias Pålsson, nås via presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05

Kontakt

Olivia Wigzell, nås via presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05