Utvärdering av universitetssjukvård visar på vissa förbättringsområden

Publicerad:
En utvärdering av universitetssjukvården i förhållande till ALF-avtalet visar på i huvudsak goda resultat. Men det finns områden där förbättringar behöver göras. Bland annat är det brist på personer med docentkompetens, och det behövs insatser för att få fler att börja forska tidigt i karriären.

2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården, med avseende på strukturer och processer, vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet - ett avtal som reglerar samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Nu är analysen klar och den visar i huvudsak på goda resultat. Socialstyrelsen anser att regionala förutsättningar för att nå ALF-avtalets intentioner om att främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom samarbete inom forskning, utbildning och utveckling är på plats. Men det finns några förbättringsområden där myndigheten lämnar förslag till fortsatt arbete. En strategi som stödjer utvecklingen från student till docent är ett exempel.

– Vår granskning har visat att det råder brist på personer med docentkompetens vid flera av landets universitetssjukvårdsenheter, vilket kan drabba den kliniska forskningen. Många forskare har också lyft att det är svårt och tar lång tid att bli docent. För att motverka detta behövs strategiska insatser så att fler börjar forska tidigt i karriären och ges stöd under vägen till docentur, säger Helena von Knorring, projektledare på Socialstyrelsen.

Rekommenderar förbättringar gällande handledarutbildning

Utvärderingen visar också att det finns ett behov av att öka andelen forskare med kombinationstjänster, det vill säga forskare som har anställning vid både universitet och universitetssjukvårdsenheten. Socialstyrelsen rekommenderar även ledningsorganen att överväga en utbyggnad av forskarskolorna för doktorander, och att universitetssjukvårdsenheterna har en handlingsplan för implementering av kunskapsstöd och arbetsformer för ökad patientdelaktighet. Även förbättringar vad gäller pedagogisk handledarutbildning för de som handleder läkarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning rekommenderas.

– Socialstyrelsen föreslår också att en gemensam diskussion genomförs på nationell nivå om hur handledarutbildningar för de som handleder läkarstudenter ska utformas, säger Helena von Knorring.

Miniminivåer för vad universitetssjukvårdsenheterna bör uppnå

I rapporten förslår Socialstyrelsen 27 miniminivåer för vad universitetssjuk-vårdsenheterna bör uppnå inom områdena klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvård.

– Det handlar bland annat om att det ska finnas minst en kliniskt verksam doktorand, att det ska finnas en kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar och att den kliniskt verksamma personalen deltar i utarbetande av kunskapsstöd som riktlinjer och vårdprogram, säger Helena von Knorring.

Socialstyrelsen har mötts av ett stort gensvar och intresse från den nationella styrgruppen och de regionala ledningsorganen för ALF, och även från de 202 universitetssjukvårdsenheterna under utvärderingen.

– Samtliga universitetssjukvårdsenheter har besvarat Socialstyrelsens enkätundersökningar och ett stort stöd har getts från de 34 enheter som myndigheten har besökt i en fördjupad granskning, säger Helena von Knorring.

Fakta om ALF-avtalet

  • ALF-avtalet är ett avtal mellan svenska staten och de sju landsting som har universitetssjukhus - Västerbottens läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Landstinget i Östergötland, Västra Götalands läns landsting, och Skåne läns landsting.
  • Avtalet reglerar statens och de berörda landstingens samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
  • Enligt ALF-avtalet ska en utvärdering av universitetssjukvården genomföras vart fjärde år med syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling. Enligt avtalet ska det i utvärderingen också slås fast en miniminivå som universitetssjukvården ska uppnå.
  • ALF-avtalet har funnits sedan 1980-talet, det nuvarande avtalet trädde i kraft den 1 januari 2015.
  • 2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården som bedrivs vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet. Samtidigt fick Vetenskapsrådet två uppdrag att utvärdera den kliniska forskningen. Myndigheterna har samverkat i genomförandet. Även Vetenskapsrådet avrapporterar sina uppdrag i dag den 28 mars 2018.