Utökade möjligheter till IVF föreslås

Publicerad:
Fler vårdgivare än idag bör få erbjuda assisterad befruktning, IVF, med donerade könsceller. Det anser Socialstyrelsen som nu föreslår en lagändring.

Hittills har assisterad befruktning, IVF, med donerade könsceller bara fått utföras på landets universitetssjukhus. Nu föreslår Socialstyrelsen att även andra vårdenheter, som länssjukhus och privata vårdgivare, ska kunna få tillstånd att utföra sådana behandlingar.

– Vi har utrett frågan och inte funnit några väsentliga skillnader vad gäller biverkningar och komplikationer mellan de universitetssjukhus och andra vårdenheter som idag bedriver IVF-verksamhet, säger utredaren Anastasia Nyman.

Lagändring föreslås

För att utvidgningen ska bli möjlig föreslår Socialstyrelsen en ändring i lagen om genetisk integritet. Ändringen ökar samtidigt möjligheten att tillmötesgå den större efterfrågan på behandlingar som väntas från och med den 1 april. Då får ensamstående kvinnor enligt lag samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta par och samboende. Socialstyrelsen uppskattar att ökningen omfattar cirka 800 kvinnor, motsvarande cirka 3400 behandlingar under det första året.

– Av dessa behandlingar är cirka 2 000 inseminationer och drygt 1 400 IVF-behandlingar. Siffrorna bygger på antalet svenska kvinnor som idag söker hjälp utomlands, främst på danska kliniker, säger utredaren Anastasia Nyman.

Fler donatorer behövs

Socialstyrelsen uppskattar att ökningen innebär att det kommer behövas över 300 nya spermadonatorer. Redan idag varierar tillgången på donatorer och donerade könsceller mellan olika landsting. Vissa IVF-kliniker har försökt rekrytera donatorer och sådana rekryteringar är kostsamma, tidskrävande och ger upphov till få tillkommande donatorer.

Ytterligare initiativ kommer därför att krävas för att skapa ett fungerande system för donationer. Det kan till exempel handla om att bygga upp spermabanker. Det kan också finnas behov av ökade möjligheter till uppföljning av donatorer genom användandet av ett gemensamt register för donatorer av könsceller. Socialstyrelsen har inte haft möjlighet att utreda dessa frågor vidare, men anser att förutsättningar till en jämlik och säker tillgång och distribution av sperma över hela landet bör beaktas.

Fakta

Drygt 10 procent av befolkningen som försöker få barn lider idag av infertilitet. Cirka hälften söker hjälp genom assisterad befruktning. Assisterad befruktning kan ske på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnas livmoder genom insemination. Könsceller kan också föras samman i ett provrör utanför kroppen, så kallad IVF in vitro fertilisering. Ett annat sätt är att en spermie förs in manuellt till ett ägg, intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI. Efter några dagar förs embryot in i kvinnans livmoder.