Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn

Publicerad:
För närvarande råder det brist på ett vaccin vilket kan påverka vaccinationer av barn i 5–6 års ålder. För att stödja landsting att ge barn den vaccination de har rätt till utökas därför ordinationsrätten för vissa specialiserade sjuksköterskor.

Barn i Sverige erbjuds skydd mot tio sjukdomar genom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att få ett varaktigt skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio erbjuds barn i 5 – 6 års ålder en kompletterande fjärde dos vaccin mot dessa sjukdomar.

För närvarande råder det brist på det fyrvalenta kombinationsvaccinet som ges för att skydda mot de fyra nämnda sjukdomarna. Detta bedöms kunna drabba barn i 5–6 års ålder och då på så sätt att de riskerar att inte få den vaccination de har rätt till inom den tidsram som har angetts i det nationella vaccinationsprogrammet.

I nuvarande situation finns det möjlighet att ge dessa barn ett femvalent kombinationsvaccin som innehåller skydd mot de ovan nämnda sjukdomarna samt Hib (Haemophilus influenzae typ b). Detta blir likvärdigt med det fyrvalenta vaccinet om den komponent (flaska) som innehåller skydd mot Hib utesluts.

För att stödja landsting m.fl. i deras arbete med att erbjuda vaccination under dessa förutsättningar har Socialstyrelsen beslutat att

  • utöka vissa sjuksköterskors rätt att ordinera vaccin så att de har rätt att ordinera det femvalenta kombinationsvaccinet i samband med att barn i 5–6 års ålder ska få den fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio,
  • det femvalenta kombinationsvaccinet som ges till barn som är 5–6 år gamla inte ska innehålla vaccin mot Hib vilket även ska framgå av ordinationen,
  • ställa krav på att en och samma sjuksköterska ansvarar för varje enskilt barns vaccination.

Beslutet fattades den 3 juli 2015 och innebär ändringar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Ändringarna trädde i kraft den 17 juli 2015 då den nya författningen utkom från trycket.