Utbildningsmaterial om våld i nära relationer ska höja kompetensen hos personal

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram tre utbildningsmaterial om våld i nära relationer med syfte att öka kompetensen hos personal. De handlar om våldsutsatta äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund som utsatts för våld och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningen är att behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Våld mot äldre kvinnor har länge varit ett dolt samhällsproblem. För våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund är situationen särskilt svår. De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan bli mycket ensamma och de kan ofta lämnas utan stöd.

– Kunskapen om vissa grupper av våldsutsatta behöver förbättras bland personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ofta behöver de våldsutsatta också stöd från flera olika aktörer, säger AnneMarie Danon, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Fem grupper är särskilt utsatta

Regeringen har lyft fram fem grupper som riskerar att vara särskilt utsatta när det handlar om våld i nära relationer. Det är kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor med missbruks- och beroendeproblem, kvinnor med utländsk bakgrund och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Med de tre nya utbildningsmaterialen har Socialstyrelsen nu publicerat material som belyser samtliga dessa grupper. År 2011 kom Sällan sedda – ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och Skylla sig själv? – om våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem.

Äldre kvinnor utsätts för våld

Det är först på senare år som det börjat uppmärksammas att äldre kvinnor kan utsättas för våld. Studier visar att kvinnorna utsätts för olika former av våld – i parrelationer, av grannar i särskilt boende och av anställda inom vård och omsorg. Det finns ett antal faktorer som ökar risken för äldre kvinnor att utsättas för våld. Bland annat

  • ökat beroende av omgivningen, såväl närstående som personal
  • ansträngda vårdrelationer

Personer med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för vanvård som andra äldre personer. Även äldre kvinnor i parrelation kan utsättas, där våldet funnits under många år.

Kvinnor med utländsk bakgrund utsätts oftare för våld

Kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för våld oftare än kvinnor som har minst en förälder som är född i Sverige, visar forskning. En förklaring till detta är att låg utbildning och låg inkomst som är förknippade med våldsutsatthet är överrepresenterade i denna grupp. Språksvårigheter och okunskap om det svenska samhället kan även göra det svårt för dessa kvinnor att få samhällets hjälp.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta en kollektiv angelägenhet

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat. Kontrollen av kvinnors sexualitet är central liksom att valet av partner är ett större kollektivs angelägenhet, inte bara individens. Det är både flickor och kvinnor samt pojkar och män som utsätts och förövarna kan både vara kvinnor och män.

– Med det här paketet av utbildningsmaterial om våld i nära relationer vill vi höja kompetensen hos personal som möter dessa kvinnor och män i sitt dagliga arbete, säger AnneMarie Danon.