Uppväxtförhållanden undersöks i valideringsstudie om åldersbedömning

Publicerad:
Barn ska inte riskera att felbedömas som vuxna. Därför planerar Socialstyrelsen att beställa en valideringsstudie av magnetkameraundersökning som metod vid åldersbedömning."Vi vill se om och hur faktorer som kön och uppväxtmiljö påverkar metodens precision. Däremot ingår inte frågan om etnicitet i studien" säger avdelningschef Lars-Torsten Larsson.

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag genomföra en valideringsstudie av åldersbedömningar med magnetkameraundersökning. Syftet är att bidra till att åldersbedömningarna i samband med ansökan om uppehållstillstånd görs med så god precision som möjligt. Studien kommer att genomföras av oberoende forskare.

Eftersom ett antal, främst internationella, vetenskapliga studier tidigare lyft fram etnicitet som en faktor som behöver beaktas vid åldersbedömningar har detta varit föremål för diskussion under det förberedande arbetet. I internationella forskningssammanhang används begreppet etnicitet ofta som ett samlingsbegrepp för faktorer som genetik, kulturell tillhörighet och ursprungsland. Socialstyrelsen anser dock att detta är ett dåligt sätt att mäta de faktorer som påverkar människokroppens tillväxt.

– Det Socialstyrelsen vill undersöka är vilken påverkan som kön och uppväxtförhållanden kan ha. Det senare kan till exempel handla om nutrition, tillgång till sjukhusvård, utsatthet för infektioner och hård fysisk belastning, säger avdelningschef Lars-Torsten Larsson.

Det slutliga upplägget för det förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för studien är ännu inte fastställt, men de faktorer som kan komma att undersökas är bland annat:

  • Om precisionen i åldersbedömningarna kan öka genom undersökning av olika leder - som fotled, knä och handleder.
  • Vilken betydelse som kön har. Tidigare forskning har visat att metoderna rymmer större osäkerheter kring flickors ålder än pojkars.
  • Vilken betydelse olika uppväxtförhållanden har.

Fakta

Socialstyrelsen presenterade i våras en systematisk översikt som byggde på en genomgång av vetenskapliga studier. Översikten visade vilken säkerhet olika metoder har, utifrån de studier som genomförts. Slutsatsen var att magnetkameraundersökning i jämförelse med andra metoder bedöms innebära en relativt liten risk för att barn bedöms som vuxna.

Ett viktigt syfte med den nya valideringsstudien är att metoden med magnetkameraundersökning ska studeras på fler individer och utifrån fler parametrar. Målet är att uppnå en högre precision i åldersbedömningarna och säkerställa att barn inte felaktigt bedöms som vuxna.