Underlag till demensstrategi lämnas över

Publicerad:
Det finns stora brister i vård och omsorg om personer med demenssjukdom när det gäller kompetens, samverkan och insatser för patienter och anhöriga. Vården skiljer sig också åt i landet. I dag lämnar Socialstyrelsen över ett underlag till en nationell demensstrategi till regeringen, med förslag på hur vård och omsorg kan förbättras.

Demens är en kronisk sjukdom med dödlig utgång där den drabbades kognitiva förmågor successivt försämras. I Sverige finns i dag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och antalet beräknas ha fördubblats till år 2050.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för demenssjukdom. Utredningen som Socialstyrelsen gjort visar att kunskap om demenssjukdomar brister i vårdens alla yrkesgrupper.

– Det visar sig bland annat genom att långtifrån alla får en diagnos. Även bland dem som får en diagnos är det många som inledningsvis inte får information, stöd och insatser. Det är först senare, när sjukdomen hunnit gå ganska långt som stöd sätts in, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Samverkan kring personer med demenssjukdom brister

Även samverkan mellan kommuner och landsting kring vården och omsorgen om personer med demenssjukdom är bristfällig på många håll. Vilka insatser man får beror dessutom till stor del på var man bor i landet.

– Vi ser att för få personer får demensspecifika läkemedel. Det är också olika tillgång till dagverksamhet och till palliativ vård. Dessutom behöver kunskapen om behov och förutsättningar hos utrikesfödda personer med demens förbättras, säger Frida Nobel.

Andra områden där Socialstyrelsen ser behov av utveckling är uppföljning och personalförsörjning. Bristande stöd till anhöriga och närstående är också en fråga som lyfts i utredningen.

– Forskning visar att de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom har det svårare än andra anhörigvårdare, men att utbudet av exempelvis informationsträffar, stödgrupper och avlösningstjänster är otillräckligt och varierar över landet, säger Christer Neleryd, utredare vid Socialstyrelsen.

Lokala demensteam föreslås

Socialstyrelsen har lyft fram sju övergripande problemområden och utifrån dem tagit fram förslag till prioriterade insatser fram till år 2022. Bland annat föreslås ett standardiserat insatsförlopp i samband med att personer får en demensdiagnos samt en satsning på lokala demensteam. Myndigheten föreslår också satsningar på framtida forskning inom alla områden rörande demenssjukdom, exempelvis läkemedel och förebyggande insatser.

Socialstyrelsens utredning visar även på behov av ytterligare satsning på insatser för att personer med demenssjukdom ska kunna leva självständigt och med så hög livskvalitet som möjligt i samhället. Det ställer krav på service och miljö kring personer med demenssjukdom.

– Om några decennier beräknas över 300 000 i Sverige ha en demenssjukdom – och kunskapen på området behöver höjas i samhället. Vi föreslår en satsning på utveckling till ett mer demensvänligt samhälle, där man till exempel skulle kunna gå och handla i en demensvänlig butik eller ta del av annan samhällsservice som anpassats, säger Frida Nobel.

I dag lämnas underlaget till demensstrategi över till Socialdepartementet för vidare beredning.

Fakta om demens
 • Demens är ett samlingsnamn på olika diagnoser där den drabbades kognitiva förmågor successivt slås ut. Det kan gälla förmågan att planera sin dag, att förstå sin omgivning eller att närminnet försämras. Demenssjukdomar går inte att bota och leder till döden.
 • I Sverige finns i dag cirka 160 000 personer med demenssjukdom varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Några andra är vaskulär demens, Lewy Body demens och frontotemporal demenssjukdom.
 • Varje år insjuknar cirka 24 000 personer. Antalet med demenssjukdom beräknas ha fördubblats till år 2050.
Några av förslagen på insatser i Socialstyrelsens underlag:
 • Inför standardiserat insatsförlopp i samband med diagnosbesked, i samverkan mellan landsting och kommun
 • Utveckla lokala demensteam som är gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • Satsa på forskning inom demensområdet
 • Inför grundläggande demensutbildning för personal i hemtjänsten
 • Sprid kunskap om våld i nära relationer vid demenssjukdom
 • Sprid kunskap om utrikesföddas behov och förutsättningar vid demenssjukdom
 • Utveckla kommunernas dagverksamheter i tillgång och innehåll
 • Ta fram en nationell rekryteringsstrategi
 • Satsa på stödinsatser såsom utbildning, handledning, anhörigträffar och avlösningsmöjligheter
 • Genomför en nationell informationskampanj om demenssjukdomar och satsa på demensvänlig service i dagligvaruhandel, apotek, banker och kollektivtrafik