Tydligare regler ska ge säkrare läkemedelshantering i vården

Publicerad:
Tydligare regler vid ordination och hantering av läkemedel ska leda till förbättrad säkerhet i hälso- och sjukvården. I går beslutade Socialstyrelsens styrelse om en ny läkemedelsföreskrift.

De senaste decennierna har vården utvecklats i snabb takt. Den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och behandlar allt sjukare patienter. Vård som tidigare bara kunde ges på sjukhus sker i dag hemma hos patienten och i öppenvården. 

– Målet med den nya föreskriften är att den ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en säker läkemedelshantering. Nu förtydligas vårdgivarens ansvar, öppen- och slutenvården får gemensamma regler och kraven på kunskap och uppföljning höjs, säger Lisa van Duin, projektledare.

 Förtydliganden efter remissrundan

Många av synpunkterna som kommit in under remisstiden handlar om patientsäkerhet, exempelvis om hur delegering av läkemedelshantering ska kunna ske säkert både i hemsjukvården och på sjukhus. Därför har Socialstyrelsen gjort flera förtydliganden i den nya föreskriften för att säkerställa läkemedelshanteringen hela vägen från ordination till administrering och uppföljning.

Delegering av läkemedelshantering får ske endast när en rad krav är upp-fyllda. Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera. Delegering ska alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten. För den enskilda yrkesutövaren som delegerar en enskild arbetsuppgift ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak gäller för den som tar emot en delegering.

– Tack vare de kloka synpunkter vi fått in har vi nu en föreskrift som är tydligare och skarpare än den vi gick ut med i våras, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och chief nurse officer.

Målet: färre läkemedelsrelaterade skador

Målet med föreskriften är att stärka patientsäkerheten och att färre patienter ska drabbas av läkemedelsrelaterade skador. I dag står dessa för cirka tio procent av de skador som patienter drabbas av i sin kontakt med hälso- och sjukvården, enligt granskningar av patientjournaler som gjorts vid svenska sjukhus under 2013-2016. Och utmaningen är global – världshälsoorganisationen WHO utsåg i mars 2017 läkemedelssäkerhet till det tredje globala målet för patientsäkerhet.

Nu startar arbetet med att implementera de nya reglerna i vården, bland annat genom regionala seminariedagar runt om i landet. Den 1 januari 2018 träder den nya läkemedelsföreskriften i kraft. Då ska Socialstyrelsen också ge ut en handbok som ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med föreskriften.

– Efter ytterligare ett år kommer Socialstyrelsen att följa upp hur de nya reglerna efterlevs. Det är mycket som ska fungera, men med den här föreskriften finns det mycket goda förutsättningar för en säkrare läkemedelshantering, säger Lisa van Duin.

Så ska patientsäkerheten öka med den nya läkemedelsföreskriften

  • De nya reglerna ska öka patientsäkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av patientens läkemedelsbehandling.
  • Vid ordination måste en behovsbedömning och en lämplighetsbedömning göras, där man bland annat väger in de diagnoser patienten har och eventuellt redan pågående behandling.
  • Kraven skärps för kontroller vid iordningställande och administrering/överlämnande av läkemedel. 
  • När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten.
  • Delegering av läkemedelshantering får ske endast när det är för patientens bästa samt när en rad säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift måste ha. 
  • Samma regler för hantering av läkemedel gäller alla vårdgivare i öppen- och slutenvården.