Sveriges första nationella handlingsplan för patientsäkerhet ska stärka vården

Publicerad:
Årligen drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården, skador som hade kunnat undvikas. För att stärka patientsäkerheten och samordna arbetet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, som nu går på remiss.

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har på regeringens uppdrag tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med bland andra myndigheter, nationella organisationer, regioner, kommuner och experter.

Centralt i handlingsplanen är fem prioriterade områden med sammanlagt ett 40-tal förslag till nationella åtgärder som syftar till att stärka patientsäkerheten. Bland annat betonas att kunskapen om patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården behöver öka, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.

- Det är viktigt att det finns en riskmedvetenhet och en beredskap för att hantera olika händelser som kan leda till ökad risk för patienterna. Samtidigt behöver vi också ta vara på och stärka analys och lärande av det som går bra i hälso- och sjukvården, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktigt

I handlingsplanen lyfts bland annat att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal med relevant kompetens och goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Det är även viktigt att vården upprätthåller en god beredskap genom exempelvis färdighetsträning, simuleringsövningar och katastrofövningar.

- Det är också centralt att det finns en engagerad och tydlig ledning och att man har ett öppet klimat på arbetsplatserna, där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Vi vill även stärka patientens involvering och delaktighet i arbetet för en säkrare vård, säger Charlotta George

Nationell samordning behövs

För att genomföra arbetet med handlingsplanen föreslår Socialstyrelsen att ett nationellt samordningsorgan bildas med berörda myndigheter och organisationer.

- Vi ser att det finns behov av att skapa en nationell plattform som stöd för genomförandet av handlingsplanens åtgärder. Det behövs en samordning mellan myndigheter och organisationer för att stödja och komplettera befintliga samverkans­strukturer på regional och kommunal nivå, säger Charlotta George.

Den nationella handlingsplanen föreslås gälla för åren 2020-2024 och kommer att följas upp och revideras årligen. Nu skickar myndigheten ut förslaget på remiss för att inhämta synpunkter från olika aktörer. Den färdiga handlingsplanen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Fakta

Grundläggande förutsättningar för säker vård:

  • En god säkerhetskultur
  • Kunskap och kompetens
  • Ledning och styrning
  • Patienten som medskapare.

Fem prioriterade fokusområden i handlingsplanen:

  • Öka kunskap om inträffade vårdskador
  • Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner
  • Öka medvetenhet om hur säker vården är idag
  • Stärka analys, lärande och utveckling
  • Öka riskmedvetenhet och beredskap

Kontakt

Charlotta George
Telefon: 075-247 41 98