Större tillgänglighet till sprututbyte efter lagändring

Publicerad:
En lagändring har inneburit en större tillgänglighet till sprututbytesverksamhet. I dag erbjuder 16 av 21 regioner detta - en fördubbling på två år. Det visar en ny uppföljning från Socialstyrelsen som presenteras i dag.

2017 genomfördes ett antal ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler. Regionerna blev ensamma huvudmän för verksamheten, och möjligheten för kommunerna att lägga in ett veto togs bort.

Socialstyrelsen har nu följt upp vad som hänt efter lagförändringen, och av uppföljningen framgår att tillgängligheten till sprututbytesverksamhet har ökat. I december 2017 var det åtta regioner som erbjöd sprututbyte. Nu är det 16 regioner - och ytterligare två regioner som uppger att man håller på att starta.

- Det här är en positiv utveckling då sprututbytesverksamhet bidrar till minskad smittspridning och kan bidra till möjlighet för personer med missbruk och beroende att få rätt vård och omsorg. Via sprututbyten kan man bland annat även nå ut med överdosprevention. Det kan exempelvis handla om information kring hur man kan agera om man bevittnar en överdos samt utdelning av naloxon, vilket rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

I Skåne delar man mer sällan sprutor

När man delar spruta ökar risken för smittspridning av exempelvis hepatit C och HIV. Uppföljningen visar att det i många regioner med sprututbytesverksamhet finns fler som uppger att de inte delar spruta. Ett exempel är Skåne, enligt data från socialtjänsten uppger 80 procent av männen som injicerar droger att de aldrig har delat spruta, jämfört med snittet 69 procent i övriga landet. Bland kvinnor i Skåne är siffran 74 procent, jämfört med 56 procent i övriga landet.

- Skåne har haft sprututbytesverksamhet i mer än 30 år och i dag finns det god tillgänglighet med fyra verksamheter, vilket kan vara en möjlig förklaring till att de sticker ut positivt. Även Jönköping, Kalmar, Sörmland och Stockholm har en hög andel som uppger att de aldrig har delat spruta, säger Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen.

En av lagförändringarna 2017 var att åldersgränsen för sprututbyte sänktes, från 20 till 18 år. I rapporten kan konstateras att antalet 18-19-åringar som besökt sprututbyte till en början varit litet, men samtidigt konstateras att det är viktigt att möjligheten finns eftersom personer 18-25 år oftare än äldre delar spruta.

Förslag: Ta bort kravet om bosättning

I dag gäller den så kallade bosättningsprincipen, som innebär att endast personer som anses bosatta i en region får delta i verksamhet som rör utbyte av sprutor och kanyler. Nu föreslår Socialstyrelsen att denna princip tas bort, då den utgör ett hinder för dem som har behov av att besöka sprututbyte utanför sin region.

- Genom att ta bort bosättningsprincipen kan tillgängligheten och möjligheten till sprututbyte för dem som injicerar droger öka än mer och därmed även möjligheten för dem att skydda sig själva och andra mot smitta, säger Maria State, enhetschef på Socialstyrelsen.

- Det har också visat sig att bosättningsprincipen kan vara svår att tillämpa i verksamheterna. Formuleringen ”anses bosatt i” kan tolkas på olika sätt, vilket kan resultera i skillnader i bedömningen av vem som bor i en viss region. Det kan i förlängningen leda till en ojämlik tillgång till sprututbytesverksamhet.

 

Fakta:

  • 2006 trädde lagen om utbyte av sprutor och kanyler i kraft, och i mars 2017 genomfördes ett antal ändringar i lagen. Bland annat renodlades ansvaret för sprututbytesverksamheten till regionerna och den tidigare åldersgränsen sänktes från 20 till 18 år.
  • För att få starta sprututbytesverksamhet ansöker regionerna om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Det primära syftet med sprututbytesverksamhet är att begränsa smitta och smittspridning, av exempelvis hepatit C och HIV. En annan viktig del är att verksamheterna kan fungera som en ingång och kontakt till vård och socialtjänst för en person med missbruk, ge råd och stöd samt motivera till frivillig vård och behandling för missbruk eller beroende.
  • Följande 16 regioner har sprututbytesverksamhet i dag: Blekinge, Gotland, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro, Östergötland.
  • Under 2018 deltog 3 754 personer i sprututbytesverksamhet, enligt inrapportering till IVO. Av dessa var 72 procent män och 28 procent kvinnor.
Ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler

Kontakt

Axana Haggar
Telefon: 075-247 30 22

Kontakt

Maria State
Telefon: 075-247 47 76