Större fokus på kvalitet och säkerhet i nya HVB-regler

Publicerad:
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

Ett syfte med de nya föreskrifterna är att stödja verksamheterna i hur man kan komma till rätta med de brister som uppmärksammats på HVB-hem i tillsynen, och förstärka kvaliteten och säkerheten i hemmen. Ett annat syfte är att utforma reglerna så att de ger utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar.

– De nya föreskrifterna innebär bland annat att den som bedriver verksamheten ska fastställa rutiner för hur personalen ska arbeta förebyggande och agera i situationer där det förekommer kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman.

Rutiner för bedömning

Rutiner ska även finnas för bedömningen av om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in. Den enskildes vårdbehov ska vid inskrivningen matchas mot HVB-hemmets arbetssätt och metoder samt personalens kompetens. Det ska även beaktas om placeringen kan medföra en risk för negativ påverkan eller ifall vården inte kan ges under trygga och säkra former. Skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas tillsammans och om det finns behov av att dela upp dem efter kön bör även beaktas.

Krav på utbildning

För HVB-hem som erbjuder behandling eller tar emot personer för utredning kvarstår kravet på att föreståndaren ska ha en högskoleutbildning som är relevant för verksamheten. När det gäller HVB-hem som inte bedriver behandling eller tar emot personer för utredning kan föreståndaren ha en annan eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning som lägst bör motsvara en 2-årig eftergymnasial utbildning. Det ska alltid göras en helhetsbedömning av föreståndarens utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet för att leda verksamheten.

– Samtidigt innebär föreskriften ett ökat fokus på kompetensen hos övrig personal i verksamheten. Enligt den nya rekommendationen bör de ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap, säger rättschef Pär Ödman.

Trygg och säker vård

Den som bedriver verksamheten ska anpassa bemanningen så att behoven hos de som vårdas tillgodoses och en trygg och säker vård säkerställs. HVB-hem som tar emot barn eller personer med psykisk funktionsnedsättning ska vara bemannade dygnet runt. Hemmet behöver dock inte vara bemannat när de boende inte är på plats.

– Personal behöver till exempel inte vara närvarande då barnen är i skolan. Däremot måste personal finnas tillgänglig och kunna infinna sig på hemmet utan oskäligt dröjsmål om någon skulle bli sjuk eller komma hem oplanerat, säger rättschef Pär Ödman.

Fakta

  • HVB-hem kan ha olika storlek och inriktning. Vården kan antingen vara frivillig eller ges efter beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Flyktingsituationen har lett till att antalet HVB-hem har ökat kraftigt.
  • Socialstyrelsens förslag till ny HVB-författning skickas ut på remiss den 12 februari och föreslås träda i kraft under hösten.
  • Socialstyrelsen utreder även behovet av ett kunskapsstöd, där bland annat kris och trauma ingår, för personal som arbetar med ensamkommande barn och unga på HVB och stödboenden. Socialstyrelsen ska också analysera vilka konsekvenser som ökningen av ensamkommande flyktingbarn har haft för socialtjänsten.
  • Stödboende. Samtidigt skickas förslaget till föreskrifter om den nya placeringsformen stödboende ut på remiss. Förslaget föreslås träda i kraft under våren. Stödboende infördes den 1 januari och är en placeringsform för ungdomar mellan 16 och 20 år, som klarar av ett självständigt boende men behöver stöd på sin väg ut i vuxenlivet. Personal ska vara tillgänglig dygnet runt och kunna infinna sig på stödboendet utan oskäligt dröjsmål.