Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende

Publicerad:
Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen, som också lyfter siffror rörande hemlöshet och läkemedelsanvändning bland äldre.

I den nya rapporten ”Vård och omsorg om äldre” beskrivs det samlade läget inom vården och omsorgen för personer över 65 år.

Snittväntetiden för plats på särskilt boende från beslut om plats till besked om inflyttning låg 2017 på 56 dagar, enligt kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Skillnaderna mellan kommunerna varierar kraftigt, och låg 2017 på den högsta nivån på 10 år. Exempelvis rapporterade Ljusnarsbergs kommun 2017 att de hade en dags väntetid till särskilt boende, medan äldre i Perstorps kommun fick vänta i snitt 295 dagar.

– Det är viktigt att den äldres behov står i centrum och att en äldre persons önskemål om en plats på äldreboende tas på allvar. Det är också anmärkningsvärt att kommunerna redovisar så stora skillnader i väntetider, säger utredare Michaela Prochazka.

Samtidigt är det sammanlagt 125 kommuner i Sverige som bedömer att de har ett underskott på bostäder för äldre, 16 fler än förra året enligt siffror för 2017 från Boverket.

Allt fler äldre vårdas på grund av alkoholmissbruk

Andelen äldre män och kvinnor som vårdas för alkoholberoende har ökat under de senaste 10 åren, visar rapporten. Exempelvis har andelen kvinnor i åldern 65-74 år som vårdas inom specialiserad öppenvård för alkoholberoende mer än fördubblats, sett till antal vårdade per 100 000. Även antalet äldre som får insatser för missbruksproblem från socialtjänsten har ökat 2007-2016.

– Vi har sett att många äldre tar med sig ett riskbruk av alkohol in i pensionen. Men konsekvenserna blir ofta allvarligare när du är äldre, säger Michaela Prochazka.

Samtidigt visar rapporten att två tredjedelar av kommunerna saknar rutiner för hur kommunens biståndshandläggare och hemtjänstpersonal ska agera om det finns tecken på att en person med äldreomsorg missbrukar alkohol.

– Detta tyder på att många kommuner saknar en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt när det gäller gruppen äldre med missbruksproblem, säger Michaela Prochazka.

Antalet äldre i hemlöshet har ökat

Antalet personer över 65 år som befinner sig i en hemlöshetssituation har ökat, visar statistik från Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Vid kartläggningen 2011 var det 1 500 personer över 65 år som räknades som hemlösa, 2017 hade det totala antalet ökat till 1 850 personer. 
Den största andelen av dem, 65 procent, bodde under mätveckan i långsiktiga boendelösningar exempelvis försöks- eller träningslägenheter. 261 personer, det vill säga 14 procent, befann sig i akut hemlöshet.

– Fler äldre som är hemlösa har problem med psykisk ohälsa och missbruk, jämfört med hemlösa under 65 år. Det är därmed en komplex grupp som kräver både särskild vård och omsorg men som kanske inte alltid söker hjälp. Många i den här gruppen har dessutom varit hemlösa länge, en tredjedel i över 10 år, säger Michaela Prochazka.

Fler fakta ur rapporten Vård och omsorg om äldre:

  • Medellivslängden i Sverige har ökat med nästan 2,5 år under perioden 2000-2015. Högst förväntad medellivslängd har kvinnor i Bjurholm och män i Danderyd, lägst har kvinnor i Norsjö och män i Överkalix, sett till perioden 2012-2016.
  • En äldre person med hemtjänst mötte under en tvåveckorsperiod 2017 i snitt 15 olika personer ur personalen. Det är samma siffra som 2016, men en försämring jämfört med 2007 då antalet låg på 12 personer, enligt databasen Kolada.
  • Personer 75 år eller äldre använder i snitt knappt 5 olika läkemedel. Användningen av olämpliga läkemedel har minskat med 53 procent 2007-2016 i gruppen, men samtidigt har andelen med 10 eller fler läkemedel ökat något de senaste åren.
  • Enligt Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik från 2017 finns det i 39 procent av kommunerna inga särskilda boenden som kan erbjuda anslutning till internet. Enligt uppgifter från databasen Kolada hade mindre än hälften, 47 procent, av alla boendeplatserna på särskilt boende anslutning till internet.
  • Antalet personer 65 år eller äldre inom den kommunala hälso- och sjukvården från 308 400 personer 2013 till 325 500 personer 2016. Drygt två tredjedelar av personerna 65 år eller äldre i ordinärt boende erhöll både sammanhängande hemsjukvård och socialtjänstinsatser.
Ladda ned
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018Artikelnummer: 2018-2-7|Publicerad: 2018-01-01
Beställ