Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer

Publicerad:
Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. I drygt hälften av landets kommuner saknas tillgång till sådan verksamhet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Tidig upptäckt och stöd vid svårigheter i föräldraskapet är av grundläggande betydelse för barns hälsa och utveckling. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att insatser under spädbarnstiden och graviditet har stor betydelse för att förebygga psykisk ohälsa. 
Barn utvecklas i samspel med sina närmaste. När det av olika anledningar finns svårigheter i samspelet är samspelsbehandling en viktig stödinsats, som syftar till att stärka föräldrars lyhördhet och relationen mellan barn och föräldrar. 

– Barn behöver tillräckligt goda, långvariga och pålitliga relationer som trygg bas för hela sin utveckling. I dag har vi tillräcklig kunskap om det späda barnets utveckling för att förstå betydelsen av tidiga insatser. Samspelsbehandling är en viktig del i detta, säger Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Bättre tillgång i söder än i norr

En detaljerad kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra visar att tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan ge samspelsbehandling till familjer med barn i åldern 0-5 år är mycket ojämnt fördelad över landet.
I 6 av 21 län finns sådan verksamhet som alla föräldrar i länet har tillgång till, i 5 län har föräldrar i vissa kommuner tillgång till samspelsbehandling. 10 län saknar sådan verksamhet helt. 
Av landets 290 kommuner är det knappt hälften som har tillgång till späd- och småbarnsverksamhet som kan ge samspelsbehandling. Tillgången är betydligt bättre i söder än i norr.

– Det blir tydligt att det behövs insatser för likvärdig vård för denna sårbara grupp. Små barn som löper risk för psykisk ohälsa behöver hjälp direkt. Att vänta och se är inte en framkomlig väg, säger Merike Hansson.

Stora skillnader i antal ärenden och organisationsform

Kartläggningen visar att ingen enskild aktör har övergripande ansvar för att erbjuda kvalificerad samspelsbehandling. Regionalt och lokalt driver barnpsykiatri, barnhälsovård och socialtjänst späd- och småbarnsverksamheter/team - både enskilt och i samverkan.

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan verksamheterna vad gäller organisationsform, tillgång till barnpsykologisk och barnpsykiatrisk bedömning, samt antal ärenden per år.

– Vi har låtit kartlägga tillgången på kvalificerat stöd till späda barn och deras föräldrar för att betona betydelsen av insatser till de allra yngsta och stärka möjligheterna till tidigt stöd, innan problemen har vuxit sig stora, säger Merike Hansson. 

 

Kartläggningen är gjord av Catarina Furmark, legitimerad psykolog, och Kerstin Neander, fil. Dr. Den publiceras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Socialstyrelsens samarbetspartner i att stärka stödet till barn som anhöriga. Resultaten presenteras vid konferensen Värna våra yngsta, som arrangeras tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nka den 16-17 oktober.

Vad är samspelsbehandling?

  • I samspelsbehandling är relationen mellan barn och förälder i fokus. Behandlingen ges när barnhälsovårdens ordinarie stöd inte räcker.
  • Behandlingen kan ges i olika former, till exempel genom att tillsam-mans se på filmat samspel.
  • Att se barnets uttryck och hur föräldern svarar kan öka förälderns för-ståelse för barnet, förmåga att uppmärksamma och vara lyhörd för barnets signaler. Ett annat inslag kan vara att öka kunskapen om barns utveckling och behov.