Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel

Publicerad:
Över fem procent av pojkarna i tonåren får nu läkemedel mot adhd. Men skillnaderna i landet är stora. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin, i andra drygt 14 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Mer än tio procent av pojkarna i åldersgruppen 10-17 år får adhd-läkemedel i flera kommuner i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Gävleborgs och Västerbottens län. Ungefär lika många, ett tjugotal kommuner, hade en förskrivning till åldersgruppen på under tre procent.

– Socioekonomiska faktorer kan spela roll. Det kan också finnas skillnader i tillämpningen av diagnosen. Det är angeläget att detta inte speglar en avsaknad av kompetens eller resurser att utreda adhd, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

En adhd-diagnos ställs utifrån en bedömning av symtom. Det finns i landet stora skillnader i diagnostik och som en följd av detta även i läkemedelsförskrivning.

– Vi kan i vissa delar av landet ha en överdiagnostisering och i andra delar en underdiagnostisering. Vi följer noga utvecklingen. Det är viktigt att personer som är i behov av läkemedel får det, men även andra insatser som exempelvis psykologiska och pedagogiska kan räcka, säger Peter Salmi.

Förväntad nivå

Adhd-diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Forskning, ökad medvetenhet i samhället och riktade resurser inom hälso- och sjukvården att utreda adhd anges ofta som skäl. Ibland förs skolans förändrade arbetssätt fram, vilket delvis medfört en förändrad syn på behovet av utredning och behandling.

Parallellt med detta har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat snabbt. I dag påbörjar de flesta som får diagnosen en läkemedelsbehandling. Störst är läkemedelsförskrivningen till barn mellan 10 och 17 år där 5,2 procent av pojkarna under fjolåret gjorde minst ett uttag av adhd-läkemedel. För flickor i samma ålder är motsvarande siffra 2,2 procent.

– Förekomsten av adhd bland barn i skolåldern har i vetenskapliga studier internationellt uppskattats till omkring fem procent, så nu ligger vi ungefär där man kan förvänta sig vad gäller läkemedelsbehandling vid adhd, säger Peter Salmi.

Uppåtgående trend

Socialstyrelsen har i rapporten också gjort en prognos för utvecklingen. Om de nya användarna av adhd-läkemedel som årligen tillkommer stabiliseras på dagens nivå, kommer andelen pojkar som har läkemedel på fem-tio års sikt att vara omkring sex procent. Motsvarande siffra för flickor är tre procent.

Om man tar hänsyn till att alla med adhd i åldersgruppen inte använder läkemedel blir prognosen att på tio års sikt kommer drygt åtta procent av pojkarna och fyra procent av flickorna att ha diagnosen adhd.

I rapporten syns även en trend vad gäller olika adhd-läkemedel. Metylfenidat är det i särklass vanligaste preparatet och används av drygt 80 procent av patienterna även om användningen minskat något till förmån för lisdexamfetamin som i dag används av omkring 20 procent. Det tredje vanligaste läkemedlet är atomoxetin. 92 540 personer i landet gjorde under 2015 minst ett uttag av ett läkemedel mot adhd.