Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Publicerad:
Det finns stora skillnader i landet när det gäller äldres läkemedelsanvändning, mängden personal som äldre med hemtjänst möter och tillgången till smärtskattning i livets slutskede. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre.

Mellan 2015 och 2016 fortsatte andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga för äldre att minska. Andelen är nu 10,1 procent i hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden. Däremot får allt fler äldre tio eller fler läkemedel. Ökningen var nära 2 procentenheter inom hemtjänst och nästan 3 procentenheter i särskilda boenden.

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet - men samtidigt finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen interagerar med varandra. Till exempel kan läkemedel som räknas som olämpliga för äldre, exempelvis tramadol och stesolid, innebära en betydande risk för biverkningar.  Och om en äldre person får många olika psykofarmaka kan det vara tecken på brister i personens läkemedelsbehandling, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen.

Varierar stort mellan kommunerna

Det finns också stora skillnader mellan landets kommuner. I vissa har exempelvis inga äldre på särskilda boenden olämpliga läkemedel förskrivna – medan en femtedel av de äldre får sådana läkemedel i andra kommuner. Och när det gäller hur många äldre på särskilt boende som har tre eller fler psykofarmaka varierar andelen från knappt 4 till drygt 32 procent. Kvinnor förskrivs dessutom oftare tre eller fler psykofarmaka än män, både i hemtjänst och särskilt boende.

– Skillnaderna i läkemedelsförskrivning kan bero på individuella behov, men de kan också förklaras med lokala rutiner. I de kommuner där en stor andel äldre får många läkemedel kan man särskilt behöva arbeta med frågan, exempelvis genom bättre läkemedelsgenomgångar - där nyttan med medicinerna vägs mot risken, säger Kalle Brandstedt.

Färre äldre drabbas av frakturer på lår och höft

Flera delar i årets äldrerapport visar på en positiv utveckling. Färre äldre över 65 år får frakturer på lår och höft. I snitt drabbades 884 personer av 100 000 under mätperioden jämfört med 910 föregående mätperiod. Nästan dubbelt så många kvinnor som män drabbades, men antalet minskar för båda grupperna.

Andelen personer över 65 år inom palliativ vård som får en smärtskattning under sin sista levnadsvecka har ökat. Nära 43 procent smärtskattades, en ökning med 4 procent jämfört föregående års resultat. Det finns dock även här stora variationer mellan kommunerna, från 3 procent som får smärtskattning till 91 procent.

– Den som ligger inför döden har ofta mycket ont. Smärtskattning rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd och innebär att vården ska analysera den enskildes behov av smärtlindring. Det är ett prioriterat område, säger Kalle Brandstedt.

Många nya ansikten i hemtjänsten

En mätning hösten 2016 visar att äldre i genomsnitt mötte 15 olika personer från hemtjänsten under två veckor. Siffran ligger på samma nivå som 2015. Resultatet varierar stort mellan kommunerna, från 4 till 26 personer. 

– Det är önskvärt att de äldre i den mån det går får vård och omsorg av samma hemtjänstpersonal eftersom det innebär en trygghet och minskar risken för felbehandling. 15 olika personer på två veckor är relativt många, och då är inte nattpersonal eller de som arbetar med hemsjukvård inräknade. Brister i personalkontinuitet är ofta ett tecken på att verksamheterna regelbundet bör se över sin planering, säger Kalle Brandstedt.

Resultat för län, kommuner, stadsdelar samt kvinnor och män

  • Rapporten ”Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre” är den sjunde i ordningen och har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  • I årets rapport presenteras 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som rör äldre, med resultat för kvinnor och män samt statistik nedbruten på länsnivå och kommunnivå.
  • I vissa fall finns i år även jämförelser ner på stadsdelsnivå - för Stockholm, Malmö och Göteborg.