Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Publicerad:
Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras. Det är viktigt att det finns goda relationer mellan den som ger och den som får stöd.

Personer med funktionsnedsättningar har olika förutsättningar att föra fram sina önskemål. Därför behöver personalen ha kunskap och förmåga att fånga upp hur den enskilde vill att stödet ska ges.

– Det kan till exempel innebära att personalen måste kunna använda olika hjälpmedel för kommunikation. Särskilt viktigt är att det finns en god relation mellan den som får och den som ger stöd. Utan en förtroendefull relation dem emellan blir det svårt för personalen att få reda på hur den enskilde vill ha det, säger Ulla Essén, utredare på Socialstyrelsen.

Från planering till revidering av genomförandeplan

Kunskapsstödet bygger på aktuell forskning samt erfarenheter och kunskaper hos professionen och företrädare för funktionshindersorganisationer. Tanken är att det ska bidra till att enskilda personer ska kunna utnyttja sin rätt till delaktighet och inflytande. För de som arbetar med genomförandeplaner är det här kunskapsstödet en hjälp på vägen, att tillsammans med den berörda planera, upprätta, följa upp, utvärdera och revidera genomförandeplanen.

Stöd för anpassning till den egna verksamheten

För att underlätta och ge inspiration för användning av kunskapsstödet på ett sätt som passar den egna verksamheten finns ett särskilt stödmaterial. Det vänder sig i första hand till chefer, men kan även vara till stöd för medarbetare med särskilt ansvar för arbetet med genomförandeplaner, handledare eller föreläsare.