Stöd för att nå och förstå vården viktigt vid psykisk sjukdom

Publicerad:
Socialstyrelsen har jämfört dödligheten i vanliga folksjukdomar, som exempelvis akut hjärtinfarkt. Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom oftare dör i förtid.

Flera psykiatriska diagnoser är förknippade med övervikt, diabetes eller rubbning av blodfetter. Bidragande orsaker kan vara ohälsosamma levnadsvanor, men också användning av antipsykotiska läkemedel.

– Den fysiska ohälsan påverkar den förhöjda risken, men den högre dödligheten kan också vara ett tecken på senare upptäckt av fysiska sjukdomar och sämre omhändertagande i vården, säger Birgitta Lindelius, utredare vid Socialstyrelsen.

Större behov av stöd

Psykiskt sjuka har i många fall en sämre kognitiv funktion och en lägre förmåga att förvärva, förstå och använda information om sin hälsa. Detta är viktigt för vården att uppmärksamma i det förebyggande arbetet. Endast fem procent av de psykiatriska verksamheterna ansåg i en undersökning att patienternas behov av sjukdomsförebyggande insatser tillgodosågs i tillräcklig omfattning.

– Det kan i högre utsträckning än för andra grupper behövas ett stöd för psykiskt sjuka att komma till vården, och även för att förstå informationen som ges om hälsotillståndet, säger Birgitta Lindelius.

Förmåga till helhetssyn

Resultateten av Socialstyrelsens Öppna jämförelser Jämlik vård 2014 - somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom visar en mycket tydlig överdödlighet i ischemisk hjärtsjukdom, där akut hjärtinfarkt är den dominerande dödsorsaken, främst för patienter med psykossjukdom. Även när det gäller behandling efter stroke och hjärtsjukdom finns utrymme att åstadkomma förbättringar för psykiskt sjuka.

– Troligen har de ett större behov av somatisk vård än många andra grupper. Samsjukligheten ställer krav på vårdens förmåga till helhetssyn på patienten om psykiskt sjuka ska få del av den annars positiva utvecklingen i hjärt-kärlsjukvården, säger Birgitta Lindelius.