Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
Arbetet med nationell högspecialiserad vård går nu vidare till nästa fas när den nya lagen börjar gälla den 1 juli. Centralt för det fortsatta arbetet är att effekterna för akutsjukvården behöver analyseras och att tidsplan och arbetssätt är väl förankrade med berörda aktörer.

Den 1 juli börjar lagen om en ny beslutsprocess för nationell högspecialiserad vård att gälla - vård som rör sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och behandlingar.

I går tog regeringen beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra och återrapportera arbetet med nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. Bland annat ska myndigheten analysera konsekvenserna för akutsjukvården i arbetet med nivåstruktureringen.

– Konsekvenser för akutsjukvården är en viktig fråga för arbetet med den högspecialiserade vården, på regional nivå och på nationell nivå. Vi kommer att genomlysa akutsjukvården i samverkan med landstingens och regionernas system för kunskapsstyrning, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

En första lägesrapport

Sedan 2017 har Socialstyrelsen prövat arbetsprocessen för att koncentrera nationell högspecialiserad vård, och i dag lämnas en lägesrapport till regeringen. Först ut att prövas har varit programområdena kvinnosjukdomar och förlossning samt nervsystemets sjukdomar. Därefter har även arbetet påbörjats inom psykisk hälsa, endokrina sjukdomar samt barn och ungdomars hälsa.

I lägesrapporten konstateras bland annat att sakkunniggrupperna blivit något större än planerat, och flera har tagit längre tid att bilda.

– En del av detta kan förklaras med att landstingens och regionernas nya struktur för kunskapsstyrning håller på att byggas upp parallellt. Flexibilitet och strävan mot ett högkvalitativt resultat har varit viktigare för oss än att skynda fram. I höst räknar vi med att skicka ut de första underlagen på remiss, säger Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård.

Tidsplanen – en central fråga

En central fråga rör tidsplanen för hela processen, inklusive beslut i den nya nämnden. Oro för snäva tidsramar har lyfts bland annat av de regionpolitiker som myndigheten haft dialog med.

– Arbetet med tidsplanen och arbetssättet pågår kontinuerligt och vi kommer fortsätta att anpassa dem i dialog med de medverkande parterna för att nå resultat. Det viktiga är att vi har en tidsplan som parterna står bakom och som ger utrymme för förankring, konsekvensanalys och ett samlat beslutsfattande i nämnden, säger Kristina Wikner.

Processen fortsätter nu i samverkan med landstingens och regionernas system för kunskapsstyrning, andra myndigheter, SKL samt företrädare för patient- och professionsorganisationer.

– Arbetsprocessen bygger på samarbete. Det övergripande syftet är att bidra till en än mer jämlik och patientsäker vård av hög kvalitet oavsett var i landet patienten bor, säger Olivia Wigzell.

Fakta om högspecialiserad vård

  • Regeringen gav hösten 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att pröva en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. I går fick Socialstyrelsen uppdraget att genomföra och återrapportera arbetet med nivåstrukturering av den nationella högspecialiserade vården.
  • Den 1 juli träder ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i kraft och i samband med detta kommer den nuvarande rikssjukvården att övergå i nationell högspecialiserad vård.
  • Socialstyrelsen ska med hjälp av sakkunniggrupper genomlysa ett 20-tal nationella vårdområden/programområden för att identifiera vad som bör vara högspecialiserad vård på nationell nivå.
  • Efter genomlysningen tar Socialstyrelsen beslut om vilka åtgärder som är aktuella för nationell högspecialiserad vård och hur många vårdenheter i landet som ska utföra uppdraget. En särskild nämnd utsedd av regeringen tar sedan beslut om var någonstans vården ska bedrivas.
  • I arbetet med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med landsting och regioners system för kunskapsstyrning, andra myndigheter, SKL samt företrädare för profession och patienter.