Stärkt skydd för våldsutsatta barn

Publicerad:
Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Från och med den 1 oktober i år träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning.

– Med de nya förskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen.

Syftet med regeln är att förmå kommunen att oftare starta utredningar istället för att stanna vid en så kallad förhandsbedömning. En förhandsbedömning är en bedömning av om utredning ska inledas eller inte utifrån ett begränsat underlag.  

Flera granskningar, däribland en som Socialstyrelsen genomförde 2012, har visat att bara ungefär hälften av de anmälningar som rörde misstankar om att barn far illa ledde till att en utredning startades. Skillnaderna mellan kommunerna var stora.

Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt de nya föreskrifterna.

Hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter preciseras

Flera riksomfattande granskningar visar att hälso- och sjukvården i mycket låg utsträckning gör anmälningar till socialnämnden om att ett barn kan ha utsatts för våld, trots att ett sådant lagstadgat krav finns sedan flera år tillbaka.

Även Socialstyrelsens dödsfallsutredningar, där ärenden som rör barn som blivit dödade till följd av brott granskats, visar att barnens kontakt med exempelvis vårdcentralen eller BVC inte lett till någon anmälan. Detta trots kännedom eller misstanke om att barnet utsatts för våld.   

– Därför preciserar vi den skyldigheten ytterligare genom regeln att alla vårdgivare måste ha rutiner för hur anmälningsskyldigheten säkerställs och se till att samordna insatser för barnet med andra myndigheter, säger Marit Birk.

Några ytterligare exempel på vad som kommer att gälla i kommuner och landsting är:

  • att det tydligt framgår vem eller vilka som bär ansvaret för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör våld mot barn eller vuxna
  • att det ska finnas fastställda mål för arbetet med våldsutsatta barn och vuxna och barn som bevittnat våld, där man beskriver när och hur målen ska uppnås
  • att hälso- och sjukvårdspersonal i patientjournalen dokumenterar misstanke om att en vuxen eller ett barn har utsatts för våld eller bevittnat våld
  • att socialnämnden ska ha rutiner exempelvis för 
    - hur skyddade personuppgifter ska hanteras 
    - hur ett barn ska tas om hand och stödjas om en förälder har avlidit till följd av våld

Föreskrifterna är rättsligt bindande och innebär en detaljreglering av vad socialtjänstlagen stadgar. De omfattar även vuxna som utsätts för våld.