Socialtjänsten efterfrågar vägledning i handläggningen av barn som är gifta

Publicerad:
Kommunerna önskar mer stöd i hur de ska handlägga barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Det framgår av en rapport som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen i dag. Bland annat behövs vägledning kring riskerna med barnäktenskap och hur barnets behov av skydd ska utredas.

Socialstyrelsen har analyserat hur kommunernas socialtjänster handlägger barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Rapporten bygger på telefonintervjuer med 74 kommuner, samt fördjupade intervjuer med tio av dessa och samtal med tre flickor.

Det finns ett stort engagemang i de kommuner Socialstyrelsen träffat. De har bidragit med erfarenheter om de svårigheter de mött och den kunskap som behövs i handläggningen av barn som kommer till Sverige som gifta. Rapporten ringar även in några centrala delar som behöver utvecklas.

– Vi har sett exempel på kommuner som inte har tillräckliga kunskaper om riskerna med barnäktenskap, och de negativa konsekvenser det kan innebära för barnets utbildning, hälsa och säkerhet. Sådana kunskaper är en förutsättning för att kunna uppmärksamma barnets behov av skydd och stöd, säger Petra Rinman enhetschef på Socialstyrelsen.

Rapporten visar också att barnets situation ofta är komplex. De flesta har egna barn, vilket innebär att socialtjänsten måste ta hänsyn till bägges behov.

– Varje enskild situation kräver en noggrann och omsorgsfull utredning. I en kommande vägledning tydliggör vi därför vad socialtjänsten behöver ta hänsyn till i sin bedömning. Bland annat vikten av att samtala med barnet, säger Petra Rinman.

Petra Rinman understryker även att gifta barn som kommer till Sverige ska handläggas enligt samma regelverk som alla andra barn.

Med utgångspunkt från rapporten tar Socialstyrelsen nu fram en vägledning för att stötta socialtjänsten. Vägledningen kommer att förtydliga regelverket kring barn som är gifta, och tydliggöra hur handläggningen kan göras mer noggrant och omsorgsfullt utifrån de risker som är förknippade med ett barnäktenskap. Den kommer att vara klar under första kvartalet 2018.

Fakta om barnäktenskap:

  • I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig. Lagstiftningen skärptes 2014 genom att möjligheten att få dispens togs bort.
  • Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda frågan om ytterligare begränsningar av möjligheten att erkänna barnäktenskap som ingåtts i andra länder.
  • Antalet barn som kommit till Sverige som gifta skattades av Migrationsverket i rapporten Är du gift? från 2016 till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort.
  • För att ta reda på mer om hur många barn som kommer till Sverige som gifta genomför Socialstyrelsen en nationell kartläggning. Resultatet ska presenteras i början av 2019.