Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård på landsomfattande turné

Publicerad:
Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. – Nu ska vi ut på en landsomfattande turné. Vi ska träffa företrädare för sjukvården och socialtjänsten på omkring 20 regionala seminarier, säger projektledaren Maria Branting.

Den 4 april hålls det första seminariet om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Därefter kommer Maria Branting och några av de experter som varit med i arbetet att medverka på seminarier runt om i landet.

Seminarierna ordnas av landstingen och kommunerna tillsammans, och det är också de som bjuder in till dem.

Målgrupperna är politiker, tjänstemän och verksamhets- och enhetschefer, det vill säga personer som påverkar resursfördelningen och utbudet av vård och stödinsatser för personer med missbruk och beroende.

Vad är syftet med seminarierna?

– Vi ska diskutera den preliminära versionen av riktlinjerna med mottagarna. Vilka konsekvenser får riktlinjerna för dem? Vi vill också ha synpunkter på riktlinjerna.

– Efter seminarierna kommer vi att beakta alla synpunkter och konsekvensanalyserna i arbetet med den slutliga versionen av riktlinjerna.

Det kommer också att vara möjligt för andra som inte medverkar på seminarierna att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna. Sista datum för det är den 19 juni 2014.

När är den slutliga versionen klar?

– Vi siktar på att kunna presentera en slutlig riktlinje under nästa vår, säger Maria Branting.

Riktlinjerna publicerades för första gången 2007. Vad är nytt sedan dess?

– Vi har tagit med två nya områden – ungdomar och läkemedelsberoende. Ytterligare en skillnad är att vi har genomfört prioriteringar, precis som vi gör i alla andra nationella riktlinjer. Det gjorde man inte 2007.

– De nya riktlinjerna har också ett tydligare fokus på beslutsfattare. Tanken är att prioriteringarna ska hjälpa beslutsfattarna att fördela resurser genom att vi pekar på vilka åtgärder man bör satsa mer respektive mindre på.

Vilka är de största utmaningarna för missbruks- och beroendevården?

– Missbruks- och beroendevården har haft en positiv utveckling när det gäller kompetens, uppföljning och samverkan under senare år. Det visar våra öppna jämförelser och tidigare tillsyn.

– Men det finns fortfarande stora regionala skillnader, till exempel när det gäller tillgänglighet till psykosociala behandlingsmetoder och till läkemedelsassisterad behandling. Man borde också behandla fler personer som är beroende av alkohol med läkemedel.

Riktlinjerna vänder sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilka hinder och möjligheter finns det med detta?

– Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ofta samverka när det gäller personer med missbruk och beroende. Därför är det en stor fördel att riktlinjerna vänder sig till båda huvudmännen samtidigt, så att alla får samma kunskap och kanske större förståelse för varandras arbete.

– Däremot finns det en skillnad i lagstiftningen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, som gör att man inte kan prioritera på samma sätt. Vi har därför fått anpassa den modell vi använder för att göra prioriteringar i nationella riktlinjer.

Avslutningsvis, vilka är riktlinjernas viktigaste budskap till missbruks- och beroendevården?

– Alkohol- och narkotikaproblem hos ungdomar behöver uppmärksammas i större utsträckning. Det finns effektiva behandlingsmetoder.

– Samsjuklighet måste också uppmärksammas. Det är när en person missbrukar eller är beroende och samtidigt har annan psykisk störning. Då bör man behandla båda tillstånden samtidigt.

– För personer med alkoholberoende finns psykosociala behandlingsmetoder som skulle kunna användas inom primärvård och företagshälsovård. Det skulle innebära att fler personer med alkoholberoende skulle kunna få hjälp, avslutar Maria Branting.