Socialstyrelsens övergrepp mot romer och resande belysta

Publicerad:
Nu släpps boken Antiziganism i statlig tjänst. I den granskas Socialstyrelsens och tidigare Medicinalstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet. Boken presenteras idag vid ett samrådsmöte med romer och resande kring myndighetens arbete mot diskriminering.

– Boken är en viktig påminnelse om att gott uppsåt och samhällsnytta är begrepp som alltid är barn av sin tid. Idag vet vi att det som romerna och de resande utsattes för var stigmatiserande och kränkande. Vi måste vara vaksamma så att den verksamhet vi bedriver inte kränker individer eller olika grupper i samhället. Den medvetenheten behöver en myndighet som Socialstyrelsen alltid ha med sig i det dagliga arbetet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Myndigheten har granskats av oberoende författare

I samband med arbetet med underlaget till boken ”Den mörka och okända historien” som regeringen publicerade tidigare i år gav Socialstyrelsen fyra oberoende författare uppdraget att fördjupa granskningen av myndigheten och skriva en separat bok.

Samrådsmöte med romer och resande

För att presentera boken, Antizaganism i statlig tjänst, och för att diskutera direkt med de grupper som berörs har Socialstyrelsen bjudit in representanter för olika romska föreningar och resande till ett samrådsmöte.

– Det är viktigt att alla vi som arbetar inom myndigheter reflekterar över vår roll och hur vårt arbete påverkar människor säger Ebba Hedlund, projektledare för boken och ansvarig för myndighetens arbete som rör nationella minoriteter. I varje tid finns det grupper som saknar inflytande. Vi har ett ansvar att lyssna till deras erfarenheter.

Socialstyrelsen drev en medveten linje

I boken visar författarna via arkiverade remissvar och skrivelser att Socialstyrelsen var mycket aktiv och pådrivande när det bland annat gällde tvångssterilisering, inventering och tvångsomhändertagande av barn. Granskningen visar också att myndigheten drev en medveten linje och att detta inte var något verk av några enstaka personer.

Övergreppen påverkar människor än idag

Att vara rom eller resande under 1900-talet har inneburit att på ett eller annat sätt påverkas av myndigheternas åtgärder. Man kan själv ha varit utsatt eller ha en anhörig som utsatts, man kan vara uppvuxen med berättelser om vad som hänt tidigare generationer.

Myndighetens agerande har lett till att många inte har kunnat tala sitt språk eller vågat erkänna sin etnicitet

– Den mörka historien är min släkthistoria, säger Simon Wallengren, författare och sakkunnig. Alla vi som tillhör den yngre generationen har familjemedlemmar och släktingar som blivit tvångsomhändertagna, steriliserade, institutionaliserade och på olika sätt trasiga. Många av oss har förlorat vår kultur och vårt språk.

Samråd för det framtida arbetet

Socialstyrelsen ska utifrån boken och de förslag som kommer fram vid dagens samrådsmöte arbeta vidare med bemötandefrågor och mänskliga rättigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Första steget är att bli medveten om myndighetens historia och inse vilka konsekvenser övergreppen fortfarande har. Nästa steg blir att tillsammans med romer och resande komma fram till hur vi kan få en hälso- och sjukvård och en socialtjänst som möter gruppernas behov, säger Lars-Erik Holm.

Författarna:

Simon Wallengren: sakkunnig, kriminolog på väg in på forskarutbildningen vid Malmö högskola. Ordförande i Kulturgruppen för resandefolket.

Kati Dimiter-Taikon: lärare Roma kulturklasser i Stockholm och aktiv debattör i frågor som rör romers rättigheter med särskilt fokus på kvinnors och barns situation.

Niklas Westin: statsvetare.

Charles Westin: professor emeritus i migrationsforskning med lång erfarenhet av frågor som rör nationella minoriteter.