Socialstyrelsen stärker arbetet för att främja fler donationer

Publicerad:
Underlätta och verka för att fler ska göra sin donationsvilja känd, ansvara för nationell samordning och stöd till hälso- och sjukvården och att ge allmänheten kontinuerlig information om donations- och transplantationsfrågor. Det är frågor som ingår i uppdraget för Nationellt Donationscentrum som inrättas på Socialstyrelsen idag.

Under våren har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att samla och stärka myndighetens arbete med frågor som rör donation och transplantation. Därför invigs nu Nationellt Donationscentrum och arbetet har redan goda förutsättningar för att få en flygande start.

– Vi har redan ett etablerat nätverk med regioner och landsting vad gäller donationsfrågor, och ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete säger Agneta Holmström, chef för den nyinrättade enheten.

Fler organdonatorer behövs

Antalet organdonatorer har stadigt ökat de senaste åren, från 118 donatorer 2010, till 188 i fjol. Men det antalet räcker långtifrån till för att fylla det behov som finns. Vid årsskiftet stod patienter i kö för över 800 organ i Sverige.

Enligt en ny förordning gällande Donationsregistret som nyligen trädde i kraft får behörig vårdpersonal ta del av uppgifter i registret om en av två förutsättningar har uppfyllts. Dels efter att det fastställts att en person har avlidit, men den nya förordningen ger även möjlighet att ta del av uppgifterna i registret efter att läkare bedömt att en persons liv inte längre går att rädda.

– Det ger möjlighet för vården och närstående att tidigare få kännedom om en patients donationsvilja, säger Agneta Holmström.

Åtta av tio finns inte i Donationsregistret

Enligt en attitydundersökning från 2015 är 70 procent av den svenska befolkningen positiv till att vilja donera organ och vävnad efter sin död. Förutsättningar för att öka antalet organ- och vävnadsdonationer i Sverige finns alltså. Men fler personer behöver då anmäla eller berätta hur de ställer sig till att donera sina organ.

– Idag känner vi till 1,6 miljoner personers donationsvilja. Med tanke på att vi nu är drygt 10 miljoner skulle det vara bra om fler gör sin vilja känd, säger Agneta Holmström.

På Nationellt Donationscentrum kommer drygt tio medarbetare med olika kompetenser att arbeta, vars uppgift blir att stödja hälso- och sjukvården med kunskapsstöd, informera hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten och att samordna och följa upp arbetet med donationsfrågor på nationell nivå.

Tre sätt att göra din donationsvilja känd

 

  • Informera dina närstående om hur du ställer dig till att donera dina organ och vävnader.
  • Anmäl dig till Donationsregistret på webbplatsen livsviktigt.se.
  • Hämta ett donationskort på apoteket eller närmaste vårdcentral eller skriv ut ett eget donationskort som du kan förvara i plånboken, på kylskåpet, eller någon annan väl synlig plats. Information finns på livsviktigt.se.