Socialstyrelsen ska utveckla och förbättra BBIC

Publicerad:
Under hösten 2014 ska Barns behov i centrum (BBIC) vidareutvecklas. Utvecklingen kommer att påverka innehåll och utformning av Socialstyrelsens utbildning i BBIC.

Utvecklingsarbetet pågår under 2014 i samarbete med de verksamheter som berörs av BBIC. Vid revideringen ska rättssäkerhetsperspektiv och barnperspektiv beaktas. Hänsyn ska också visas till barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Uppdraget genomförs i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Mer användarvänligt och bättre it-stöd

Socialstyrelsen ser över och reviderar hela BBIC-systemet utifrån aktuellt kunskapsläge och synpunkter från användare. I korthet innebär det att Socialstyrelsen:

  • reviderar och omarbetar  formulär och stöddokument för att bli mer ändamålsenliga och enklare att använda
  • fastställer uppgifter på individnivå, som underlag för statistik och systematisk uppföljning på lokal, regional och nationell nivå
  • gör en beskrivning av processflöden, kontrollfunktioner och vilken information som ska dokumenteras i den sociala barnavården. BBIC kräver ett fungerande it-stöd. Beskrivningen kan användas av kommunerna som underlag för bättre it-stöd för BBIC.

Målet är att BBIC ska vara ett samlat stöd för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

Nytt utbildningskoncept

Vidareutvecklingen kommer att påverka innehåll och utformning av Socialstyrelsens utbildning i BBIC. Våren 2015 kommer Socialstyrelsen att ta fram ett nytt utbildningskoncept. Under denna tid anordnar vi inga utbildningar i BBIC.

Uppdraget är ett regeringsuppdrag och resultatet ska redovisas till socialdepartementet den 31 januari 2015.