Socialstyrelsen ser över legitimationsärenden

Publicerad:
SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammar i ett program ärenden där tre personer beviljats legitimation och specialistkompetenser från Socialstyrelsen efter att ha lämnat in falska dokument. Förfalskningarna har upptäckts i efterhand och Socialstyrelsen har därefter ändrat de tidigare besluten.

Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimationer och bevis om specialistkompetenser för personal inom hälso- och sjukvården. Under 2014 utfärdades drygt 12 000 legitimationer. I programmet pekas på flera felaktigheter i Socialstyrelsens handläggning av de tre aktuella ärendena.

– I dessa tre fall har vi på Socialstyrelsen gjort flera allvariga fel. Kontrollen av de falska dokumenten har varit för dålig. I ett av fallen har det dessutom tagit alldeles för lång tid innan vi ändrat tidigare beslut och vi har där heller inte gjort en polisanmälan, säger Erik Höglund, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

Han understryker att Socialstyrelsen ser allvarligt på varje misstanke om att ett intyg eller en handling är förfalskad.

Misstankar ska polisanmälas

– När det finns en misstanke om förfalskning ska ärendet alltid anmälas till polisen. Det är också viktigt att vi ändrar beslut snabbt när vi får bekräftat att ett falskt intyg legat till grund för det. Vi vill inte ha obehöriga personer arbetande i vården, säger Erik Höglund.

I två av de tre ärendena har de sökande först ansökt om legitimation med utbildning utanför EU/EES, en så kallad ansökan från tredjeland. När Socialstyrelsen sedan ställt krav, till exempel på att sökande ska genomföra ett kunskapsprov eller en provtjänstgöring, har personerna efter en tid kommit in med en ny ansökan och intyg om att utbildningen erkänts samt att de utövat yrket i annat EU/EES-land.

Socialstyrelsen har nu inlett en översyn av de ärenden där myndigheten utfärdat legitimation grundat på en utbildning från tredjeland som erkänts i annat EU/EES-land.

– Vi har börjat med att identifiera och gå igenom ärenden där beslut fattats 2014 och 2015. I dessa fall kontrolleras äktheten på intygen om erkännande, samt behörigheten att utöva yrket, mot utfärdande myndigheter. Vi kan aldrig garantera ett system som är vattentätt till hundra procent, men vill minimera risken för att det ska finnas fler ärenden som har slunkit igenom systemet, säger Erik Höglund.

Han berättar att Socialstyrelsen sedan januari i år har tillgång till ett särskilt varningssystem där medlemsstaterna i EU slår larm om falska handlingar. Det innebär att Socialstyrelsen utöver övrig kontroll numer gör en kontroll i varningssystemet inför varje utfärdande av legitimation då sökande har yrkeskvalifikationer från EU/EES.

– Vi jobbar idag också mer systematisk och strukturerat än vi gjorde för ett par år sedan. Vi gör till exempel fler kontroller mot behöriga myndigheter än tidigare, säger Erik Höglund.

Viktigt att även vårdgivare kontrollerar

I Uppdrag Gransknings program tas även informationsutbytet mellan vårdgivare och myndigheter upp.

– Det är viktigt att vårdgivaren kontrollerar en persons behörighet innan man anställer. Kontrollen kan göras genom att vända sig till oss för att få information ur vårt register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det så kallade HOSP-registret. Vi ser nu också över formerna för att nå ut med bättre information kring detta till vårdgivarna, säger Erik Höglund.

Socialstyrelsen har tidigare i en skrivelse till regeringen föreslagit att HOSP-registret, ska göras tillgängligt för alla vårdgivare via elektronisk direktåtkomst.

– Det skulle underlätta för vårdgivarna att kontrollera behörigheten hos personer som söker jobb, säger Erik Höglund.