Socialstyrelsen kontrollerar beräkningar om åldersbedömning

Publicerad:
Några statistiker vid olika lärosäten har ifrågasatt delar av Socialstyrelsens systematiska översikt om metoder för radiologisk åldersbedömning från april 2016. Myndigheten har mot bakgrund av detta ett pågående arbete med att på nytt kontrollera de beräkningar som ligger till grund för rapporten.

Med anledning av den kritik som framförts gjorde Socialstyrelsen en första bedömning att slutsatserna i den systematiska översikten fortfarande stämmer. Däremot kunde vi ha uttryckt oss tydligare.

Socialstyrelsen inledde samtidigt ett arbete med att göra en fördjupad bedömning av rapporten, där myndighetens statistiker och sakkunniga på nytt kontrollerar de statistiska beräkningarna och tolkningen av dem. När det arbetet är avslutat kommer Socialstyrelsen att ta ställning till behovet av förtydliganden och eventuella revideringar av rapporten från 2016.

Myndigheten har också bjudit in statistikerna som framfört kritik till ett möte för att höra mer om deras synpunkter. Mötet kommer att äga rum den 4 april.

Syftet med den systematiska översikten var att, genom att sammanställa tillgängliga vetenskapliga artiklar på området, kartlägga vilken kunskap som fanns om metoder för medicinsk åldersbedömning. Rapporten mynnade ut i ett förslag om att gå vidare med en pilotstudie, för att öka kunskapen om magnetkameraundersökning som metod. I juli 2016 fick Socialstyrelsen ett sådant uppdrag från regeringen. Pilotstudien genomförs av Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska Högskola och undersöker fem olika tillväxtzoner i handled, knäled och fotled. Uppdraget kommer att redovisas den 31 maj 2018.

Parallellt arbetar Socialstyrelsen med att uppdatera den systematiska översikten från 2016, eftersom det har kommit ny forskning på området.