Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios

Publicerad:
Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.

– Uppdraget ger oss möjlighet att närmare undersöka vilka behoven är och vilka insatser som skulle kunna förbättra vården för dessa patienter, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Beroende på vilka problem som identifieras avgörs om det är lämpligt att utveckla nationella riktlinjer för något av dessa områden, eller om andra kunskapsstöd bättre svarar mot behoven. Resultatet av förstudierna kommer att redovisas i mitten av december.

– Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar många kvinnor i fertil ålder. Några exempel på frågeställningar som vi tar med oss in i arbetet är om diagnostiken behöver utvecklas och hur kunskaper från den specialiserade vården bättre kan spridas till primärvården och komma patienterna till del, säger Socialstyrelsens utredare Maria Branting.

Stora behov av kunskapsstöd

Socialstyrelsen kommer under arbetet att involvera företrädare för patient-organisationer, specialistföreningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvår-den. Myndigheten kommer även att föra dialog med SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har regeringens uppdrag att ta fram nationella behandlingsrekommendationer för primärvården.

– Vi har också identifierat behov av stöd för att utveckla vården vid epilepsi, en av de största neurologiska sjukdomarna i dag. Även psoriasis drabbar många människor och har dessutom visat sig vara förknippat med ökad risk för andra allvarliga tillstånd som exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes, övervikt och inflammatoriska magsjukdomar, säger Maria Branting.

Riktlinjer ger underlag för styrning

Avsikten med nationella riktlinjer är att ge beslutsfattare i hälso- och sjuk-vården ett underlag för styrning av verksamheten som vilar på vetenskaplig grund. I riktlinjerna finns rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras av landstingen för att resurserna ska användas effektivt. Riktlinjerna utgör ofta en grund för landstingens mer detaljerade vårdprogram.

Det finns i dag nationella riktlinjer för 15 områden, bland andra diabetes, stroke, hjärtsjukvård och flera vanliga cancerformer.

– Vi ser behov av nationella riktlinjer på fler områden, men i vissa fall kan  andra typer av kunskapsstöd vara mer lämpliga, till exempel kunskapsöversikter, stöd för beslut om behandling eller utbildningsinsatser, säger Marcus Gry.

Nationella riktlinjer tas ofta fram för sjukdomsområden som rör många människor och tar stora samhällsresurser i anspråk, men Socialstyrelsen gör ingen klassificering av vad som är en folksjukdom.