Socialstyrelsen föreslår: Ny vårdform för placerade barn kan ge mer jämlik vård

Publicerad:
Sju av tio av de som är placerade i statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Det fastslås i en ny rapport från Socialstyrelsen som nu föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de allra största vårdbehoven.

Barn och unga med komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov riskerar att inte få det stöd och den hälso- och sjukvård de har rätt till, enligt rapporten. Det vill Socialstyrelsen ändra på och föreslår nu flera åtgärder för att bättre integrera den sociala barn- och ungdomsvården med hälso- och sjukvården.

Särskilt handlar det om barn och unga som med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, tvångsvårdas på de hem som drivs av SIS, Statens Institutionsstyrelse, och som löper stor risk att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor som andra.

– I närmare hundra år har samhället brottats med att hitta former för att på ett bättre sätt hjälpa barn och unga som samtidigt behöver vård för olika behov. Ur ett barnrättsperspektiv måste barn och unga som vårdas med tvång få stöd och hjälp utifrån sina samlade behov, så att vården blir meningsfull och begriplig, säger Pär Alexandersson, projektledare på 
Socialstyrelsen.

 

Självmordsbeteende tre gånger vanligare bland flickor

Enligt den undersökning som ingår i rapporten, som omfattar barn och unga som var placerade på SIS utrednings- och behandlingsavdelningar den 15 mars förra året, hade 40 procent av ungdomarna varit i något akut psykiatriskt tillstånd, som panikattacker, självmords- eller självskadebeteende under det senaste halvåret. Självmordsbeteende var tre gånger vanligare bland flickor och självskada var mer än fyra gånger så vanligt bland flickor jämfört med pojkar.

– Vården förväntas vara jämlik för de här barnen med de största vårdbeho-ven, men vi ser att det finns avgörande brister i samverkan mellan social-tjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och hälso- och sjukvården, säger Pär Alexandersson. 

Förslag att ny typ av integrerad vård genomförs

Socialstyrelsen föreslår därför att pilotverksamheter med en ny typ av integrerad vård på nationell nivå genomförs för barn och unga som vårdas enligt LVU. Särskilda former för integrerad vård, där socialtjänst samverkar med hälso- och sjukvården, och där både läkare, sjuksköterskor och psykologer finns knutna till boendet, skulle kunna ge möjlighet att ge barnen och ungdomarna som vistas i boendena stöd och vård som andra barn och unga i samhället.

Socialstyrelsen vill även att det ska finnas andra former av integrerad vård för barn och unga som är placerade i institutionsvård, särskilt på regional nivå där det redan finns ansatser till att kommuner och landsting samverkar direkt.

Enligt Socialstyrelsen ska de nationella pilotverksamheterna förbehållas barn och unga som inte fyllt 18 år och vistelsetiden vid dessa verksamheter inte bli för långvarig, i regel högst sex månader.

Hälften av barnen hade minst två diagnoser

 

  • Enligt den nya studien som ingår i rapporten hade 71 procent av barnen och ungdomarna minst en psykiatrisk diagnos.
  • Vanligast var neuropsykiatriska diagnoser, och allra vanligast inom gruppen var adhd, 44 procent. Adhd var vanligare bland flickor, 52 procent, än bland pojkar, 39 procent.
  • Andra vanligt förekommande diagnoser var missbruk, uppförandestörning och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
  • 45 procent av barnen och ungdomarna hade minst två dokumenterade psykiatriska diagnoser.
  • 87 procent av de som hade en autismdiagnos hade även adhd.
  • 40 procent av ungdomarna hade varit i något akut psykiatriskt tillstånd de senaste sex månaderna.
  • Självmordsbeteende var tre gånger vanligare bland flickor än bland pojkar.
  • LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, reglerar tvångsvård inom socialtjänsten för barn och unga under 21 år. Anledningen kan vara missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.

 

Kontakt

Pär Alexandersson
Telefon: 075-247 31 41