Socialstyrelsen förbereder ändring av klassificering av transsexualism

Publicerad:
Socialstyrelsen ser nu över klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en sjukdom vid kontakt med vården. Detta sedan WHO fattat motsvarande beslut.

I oktober 2016 beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att uppdatera ICD-10, en statistisk klassifikation som används bland annat vid registrering av vårdkontakter och uppföljning av vård. En av förändringarna som beslutats är att ta bort klassificeringen av transsexualism från ett kapitel som avser bland annat psykiska sjukdomar. I stället införs möjligheten att vid behov registrera när det är en anledning till vårdkontakt, men inte som en sjukdom.

Nu inleder Socialstyrelsen en översyn av den svenska versionen av ICD-10, för att göra motsvarande förändringar. Rent praktiskt innebär det att det införs andra kategorier i ett avsnitt som innehåller många olika faktorer som kan påverka hälsotillståndet, och föranleda kontakt med hälso- och sjukvården.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. För oss är beslutet okontroversiellt, vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger Kristina Bränd Persson, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.

Socialstyrelsen ska nu bearbeta detta och andra förslag med översättning och anpassning. Bland annat behöver myndigheten utreda hur ändringsförslaget förhåller sig till innehållet i det kunskapsstöd för könsdysfori som togs fram under 2015. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

– Vi måste säkerställa att alla patienter får en bra och likvärdig vård även framöver, därför behöver vi tid för att se till att kunskapsunderlagen också stämmer efter förändringarna. Diagnosbenämning könsdysfori har ju varit ett sätt att följa att adekvat vård ges, så vi behöver se över hur denna och andra benämningar i samband med åtgärder är formulerade, säger Kristina Bränd Persson.