Smärtlindring vid förlossning skiljer stort

Publicerad:
Andelen förstföderskor som får ryggbedövning för att lindra smärtorna vid vaginal förlossning skiljer stort, från 37 till 63 procent i de olika landstingen. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. De regionala skillnaderna är också stora när det gäller andelen kvinnor som föder med kejsarsnitt och som drabbas av allvarliga bristningar.

Födelsetalen har under senare år ökat stadigt i Sverige, från 89 717 födda barn år 2000 till 115 710 som inrapporterats till medicinska födelseregistret under 2014. Socialstyrelsens färska statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn visar på stora regionala skillnader till exempel när det gäller smärtlindring. I riket får nästan 53 procent av alla förstföderskor ryggbedövning vid vaginal förlossning. Andelen varierar dock stort inom landet.

– Lägst är förekomsten av ryggbedövning bland förstföderskor i Kronoberg med drygt 37 procent. Västmanland ligger högst på drygt 63,2 procent, tätt följt av Norrbotten och Stockholm. Det beror dels på skillnader i vårdrutiner och attityder bland födande kvinnor och personal. Men belastningen är även olika hög  på barnmorskor och förlossningsavdelningar, säger sakkunnige Karin Gottvall.

Fler kejsarsnitt

Av Socialstyrelsens statistik framgår även att andelen kejsarsnitt har ökat från 5 procent år 1973 till närmare 18 procent under förra året. Även här är variationerna stora inom landet. Högst kejsarsnittsfrekvens har Stockholm med 21,6 procent, medan region Östergötland ligger lägst med 11,6 procent.

– Vi ser också stora skillnader när det gäller förekomsten av allvarliga bristningar. För förstföderskor var andelen som drabbades högst i Stockholms läns landsting med 7,6 procent. Lägst ligger Norrbottens läns landsting med 3,9 procent, säger utredaren Ellen Lundqvist.

Mödrarna allt äldre

Statistiken visar också att medelåldern för förstföderskor ökar och nu är knappt 28,5 år. Äldst är förstföderskorna i Stockholm med drygt 30 år, och yngst i Gävleborg och Södermanlands län med cirka 27 år.

Även andelen kvinnor som har övervikt eller fetma vid inskrivningen i mödrahälsovården ökar. Förra året rörde det sig om 38 procent av kvinnorna. Kvinnor med grundskola som högsta utbildning är överrepresenterade både när det gäller övervikt och fetma samt rökning under graviditeten.

Fakta

  • Andelen tonårsmammor är få i Sverige och har minskat från 15,3 till 2,4 procent sedan 1973, medan andelen mödrar som är 35 år eller äldre har ökat från 1,7 till 12,4 procent under samma period.
  • Bland de utlandsfödda mödrarna var det på 70-talet vanligast att vara född i ett annat nordiskt land. Sedan 1993 är det vanligare att utlandsfödda kvinnor som föder barn i Sverige kommer från något land i Asien.