Små förändringar av cancerväntetiderna

Publicerad:
Väntetiderna inom cancervården är fortsatt långa och skiljer stort inom landet. Inga större förändringar har skett under de senaste fem åren. Undantaget är patienter med njurcancer där väntetiderna ökat, medan väntetiderna vid vissa former av prostatacancer har blivit kortare.

I en ny rapport redovisas väntetiderna för elva olika cancerformer. Det som mätts är huvudsakligen tiden från remiss till behandlingsstart. Ett positivt resultat är att skillnaden i väntetid har utjämnats mellan män och kvinnor för de flesta cancerformerna.

– Däremot är skillnaderna fortfarande stora inom landet. För de allra flesta cancerformerna är medianväntetiden minst två gånger så lång i vissa delar av landet jämfört med andra, säger utredaren Sevim Barbasso Helmers.

Längre väntan vid njurcancer

För behandling av njurcancer har väntetiden ökat med totalt 11 dagar från 2010 till 2014. Medianväntetiden i riket är 64 dagar, men varierar från 49 till 94,5 dagar mellan olika landsting och regioner. För intermediär- och högriskprostatacancer har medianväntetiden däremot minskat från 203 dagar till 167 dagar på fem år, men väntetiden skiljer stort mellan landstingen, från 119 till 232 dagar. Väntetiden har också minskat för ändtarmscancer och huvud- och halscancer.

– För patienten innebär väntan på behandling oro och otrygghet. Våra siffror visar att det finns potential till fortsatta förbättringar inom cancervården, säger Sevim Barbasso Helmers.

Cancer vanlig dödsorsak

Även om överlevnaden har förbättrats är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar. Sju av de cancerformer som ingår i rapporten tillhör de tio vanligaste förekommande cancerformerna i Sverige: Prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, lungcancer, hudmelanom (malignt melanom), cancer i urinblåsan och ändtarmscancer.

För riket som helhet var medianväntetiderna under 2014:

 • 20 dagar för bröstcancer
 • 37 dagar för hudmelanom
 • 50 dagar för huvud- och halscancer (siffran är för år 2013-2014)
 • 30 dagar för lungcancer (siffran är för år 2013)
 • 20 dagar för magsäckscancer
 • 19 dagar för matstrupscancer
 • 64 dagar för njurcancer
 • 43 dagar för fjärrmetastaserad prostatacancer och 167 dagar för intermediär- och högriskprostatacancer
 • 42 dagar för tjocktarmscancer
 • 36 dagar för urinblåsecancer
 • 56 dagar för ändtarmscancer.

Standardiserade vårdförlopp

 

 • Under 2015 har en nationell satsning påbörjats för att korta väntetiderna inom cancervården. Från och med år 2015 finns så kallade standardiserade vårdförlopp för fem cancerformer; prostatacancer, huvud- och halscancer, blås- och urinvägscancer, magsäckscancer och matstrupscancer. För dessa cancerformer har maximala ledtider fastställts för tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av behandling.
 • Under 2016 kommer standardiserade vårdförlopp att utvecklas för ytterligare 13 cancerformer.
 • Socialstyrelsen har i uppdrag att följa utvecklingen av standardiserade vårdförlopp fram till 2018. En första rapport från detta arbete publicerades i november 2015.