Skillnader i vården och omsorgen om äldre

Publicerad:
Det är stora skillnader i resultat mellan kvinnor och män för indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen för äldre. Kvinnor drabbas i större utsträckning av fallskador och även av frakturer. En större andel kvinnor förskrivs även olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre.

För de äldre som har behov av insatser från både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är det viktigt att den enskilde äldre upplever insatserna som sammanhängande. En sammanhållen vård och omsorg förutsätter samverkan mellan kommuner och landsting, men också samarbete mellan de yrkesgrupper som finns runt den äldre.

– Syftet är att indikatorerna inom området sammanhållen vård och omsorg ska spegla samarbetet mellan huvudmännen och även kommunernas interna samverkan, berättar Kalle Brandstedt, som är utredare på Socialstyrelsen.

Skillnader i fallskador och frakturer

Av totalt 14 indikatorer som presenteras för den sammanhållna vården och omsorgen, och som också presenteras för kvinnor och män, har kvinnor sämre resultat på 10 indikatorer. Exempelvis får en större andel kvinnor läkemedel som klassas som olämpliga för äldre, både i hemtjänsten och i särskilt boende.

Det är också fortfarande stora skillnader i antalet kvinnor och mäns om drabbas fallskador eller frakturer på lår eller höft.

– Bland män drabbas 610 personer per 100 000 av fraktur på lår eller höft. Motsvarande siffra för kvinnor är 1162 personer, säger Kalle Brandstedt.

Möjlighet till förbättringar

Rapporten består även av indikatorer som belyser hemtjänsten och särskilt bonde, och det är generellt stora resultatmässiga skillnader mellan kommunerna.

– Jämförelserna visar att det finns stora möjligheter till förbättring, speciellt mellan olika kommuner samt för att minska skillnader i resultat mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att orsakerna analyseras på lokal och regional nivå eftersom det är där kunskapen om de enskilda individernas behov finns, fortsätter Kalle Brandstedt.

Rapporten Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre publiceras för sjätte året i rad. Den tas fram gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med rapporten är att ge beslutsfattare och verksamhetsutvecklare i kommuner och landsting underlag till uppföljningar genom att jämföra de egna resultaten och genom jämförelser med andra. Rapporten innehåller 31 indikatorer och 15 bakgrundsmått.