Skillnader i kommunernas stöd vid egenvård

Publicerad:
De flesta kommuner erbjuder någon form av stöd till personer med funktionsnedsättning vid genomförande av egenvårdsinsatser. Men hjälpen som ges varierar, och vid mer komplicerade åtgärder eller egenvård som rör barn och unga är det färre kommuner som erbjuder stöd. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder själv eller med hjälp av exempelvis närstående. Det kan handla om allt från enklare åtgärder som såromläggning till mer avancerade insatser. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättning, som har behov av hjälp med genomförande av egenvårdsinsatser.

Undersökningen visar att en stor andel av kommunerna erbjuder hjälp vid genomförande av egenvårdsinsatser. Omkring 95 procent av de kommuner som besvarat myndighetens enkät uppger att de kan ge stöd vad gäller läkemedel. Nästan lika många kan erbjuda hjälp vad gäller rehabilitering och insatser som ordinerats av fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Alla ger inte stöd vid mer komplicerade insatser

Vid mer krävande åtgärder, såsom stomivård och sondmatning, är det något färre kommuner som erbjuder stöd vid genomförande av egenvård – 86 procent. Alla kommuner erbjuder inte heller stöd till genomförande av egenvård som rör barn och unga.

– Ofta räknas föräldraansvaret in men det kan också handla om att barn och unga många gånger behöver hjälp med komplicerade åtgärder och att egen-vård i de fallen inte bedömts som lämpligt, säger Karin Flyckt, projektledare för kartläggningen.

Resultatet av kartläggningen pekar på att när stöd till egenvård inte kan ges så dras antingen beslutet om egenvård in eller så hamnar ansvaret för genomförandet på föräldrarna.

Svårigheter och utmaningar att tillgodose behov

Tolkningen av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har lett till begränsningar i möjligheterna att via framförallt statlig assistansersättning ge stöd till personer vid genomförande av egenvård som ett grundläggande behov. Något som ökat behoven av stöd från kommunerna.

Kartläggningen visar att många kommuner ger stöd vid egenvård via personlig assistans, men de tycks inte alltid kunna tillgodose behovet hos assistansanvändare.

– Flera kommuner ger uttryck för att det är otydligt vem som ska ansvara för hjälp med egenvård vid de komplicerade fallen, till exempel vid sondmatning och trakeostomi, säger Karin Flyckt.

Samverkan kan bli bättre

Flera kommuner menar att samverkan mellan landsting och kommuner kan förbättras, till exempel när det gäller stöd och utbildning till de som ska ge stödet vid egenvården. Kartläggningen visar också att alla kommuner inte har samverkansrutiner med landstinget, trots att egenvårdsföreskriften säger att de ska ha det. Syftet med rutinerna är att de ska lösa gränsdragningsproblem mellan huvudmännen.

 

Fakta om egenvård:
  • Med egenvård menas när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Om en hälso- och sjukvårdsåtgärd bedöms vara egenvård räknas den inte längre som hälso- och sjukvård.
  • Det går inte att säga generellt vilka åtgärder som utgör egenvård. Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall.
  • Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenvård är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård

 

Fakta personlig assistans:
  • Personlig assistans beviljas till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov, till exempel personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra.
  • Den som behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans hos sin kommun.
  • Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.