Skillnader i andel kejsarsnitt i landet

Publicerad:
En ny rapport från Socialstyrelsen visar på variationer mellan regionerna både när det gäller andelen akuta kejsarsnitt och planerade kejsarsnitt. Resultaten pekar på skillnader i landet när det gäller kriterier och rutiner för kejsarsnitt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att belysa komplikationer vid kejsarsnitt, samt vilka kriterier som styr när vården väljer förlossningssätt. Bland annat har myndigheten genomfört en enkät som samtliga förlossningskliniker i landet besvarat och tittat på data för perioden 2008-2017.

Rapporten visar att andelen kejsarsnitt varierar mellan olika sjukhus och regioner i Sverige, både när det gäller akuta och planerade.

- Högst kejsarsnittsfrekvens finns i sjukvårdsregion Stockholm och lägst i den sydöstra sjukvårdsregionen. En del av variationerna kan förklaras av exempelvis populationsskillnader men även kriterier och rutiner för kejsarsnitt har visat skilja sig åt, säger Karin Källén utredare vid Socialstyrelsen.

- I enkätsvaren angav förlossningsklinikerna likartade riktlinjer för urakuta kejsarsnitt, alltså sådana som sker under mycket brådskande förhållanden. För övriga akuta och planerade kejsarsnitt fanns i många fall skrivna riktlinjer bara för ett fåtal diagnoser.  

Flera riskfaktorer finns

Av rapporten framgår att det finns flera riskfaktorer som kan göra att en förlossning slutar med ett akut kejsarsnitt - som hög mödraålder, högt BMI och att mamman har en längd under 155 cm.

- Trots att högt BMI och kort kroppslängd har visat sig vara starka riskfaktorer för akut kejsarsnitt, har detta inte visat sig i samma utsträckning leda till fler planerade kejsarsnitt bland förstföderskor. Detta tyder på att planering av förlossning skulle kunna individualiseras mer än vad som görs i dag, säger Karin Källén.

- Däremot har kvinnans utbildningsnivå inte visat sig ha något större samband med vare sig akut eller planerat kejsarsnitt.

Flera faktorer bakom planerade kejsarsnitt

Det finns flera faktorer som kan bidra till att det tas beslut om ett planerat kejsarsnitt, exempelvis sätesbjudning, tvillingfödsel, överburenhet eller diabetes hos modern. Enligt rapporten kan kriterierna skilja sig när det gäller vad som anses vara medicinskt motiverade kejsarsnitt.

Andelen kejsarsnitt som önskades av modern var låg bland förstföderskor, en på hundra, medan den steg bland omföderskor. Knappt var tionde omföderska förlöstes med planerat kejsarsnitt, och av dessa var en tredjedel på moderns önskan, alltså tre på hundra.

- Det tycks vanligare att omföderskor önskar ett planerat kejsarsnitt än förstföderskor med förlossningsrädsla, och en förklaring skulle då kunna vara att det i vissa fall handlar om omföderskornas erfarenheter från en tidigare förlossning. Det skulle också kunna vara så att olika benägenhet att räkna in erfarenheter från tidigare förlossningarna kan förklara en del av skillnaderna då det gäller val av förlossningssätt efter ett tidigare kejsarsnitt, säger Karin Källén.

De skillnader som framkommit kring kriterier som styr kejsarsnitt är något som Socialstyrelsen nu arbetar vidare kring. 

- Socialstyrelsen har pågående projekt som handlar om att ta fram stöd till vården rörande kvinnohälsa, förlossningsvård och eftervård. Nu inkluderar vi de här resultaten i vårt fortsatta arbete, säger Anders Fejer, enhetschef på Socialstyrelsen.

Fakta

  • I Sverige föds ungefär 115 000–120 000 barn varje år.
  • 2017 låg andelen kejsarsnitt på drygt 17 procent, vilket är ungefär samma nivå som de tidigare tio åren. Av dessa var andelen akuta kejsarsnitt knappt 8 procent och andelen planerade kejsarsnitt drygt 9 procent.
  • Andel akuta kejsarsnitt 2008-2017: Förstföderskor: Gotland (knappt 17 procent) - Östergötland (ca 9 procent), Omföderskor: Gotland (ca 10 procent) - Östergötland (ca 5 procent).
  • Andel planerade kejsarsnitt 2008-2017: Förstföderskor: Stockholm (knappt 7 procent) - Jämtland (drygt 3 procent), Omföderskor: Stockholm (ca 13 procent) - Jämtland (knappt 6 procent).

Kontakt

Karin Källén
Telefon: 075-247 34 06

Kontakt

Anders Fejer
Telefon: 075-247 38 33