Satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har gett resultat

Publicerad:
Regeringens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har lett till fler anställda, minskad stress för personalen och stärkt rättssäkerhet för klienterna. Flera kommuner uttrycker dock en oro över vad som ska hända efter satsningens slut, visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

Satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har gett resultat

Regeringens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har lett till fler anställda, minskad stress för personalen och stärkt rättssäkerhet för klienterna. Flera kommuner uttrycker dock en oro över vad som ska hända efter satsningens slut, visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 2017 fördela 360 miljoner kronor till landets 290 kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. En uppföljning av uppdraget visar att kommunerna med hjälp av stimulansmedlen anställt 1 168 personer i verksamheterna inom olika typer av yrkesgrupper.

– Det handlar framförallt om socialsekreterare, men även administratörer och arbetsledare. Av det totala antalet anställda var 90 procent kvinnor och 10 procent män, säger Sara Billfalk, utredare på Socialstyrelsen.

246 kommuner anställde socialsekreterare, 128 anställde arbetsledare och 204 anställde administratörer. En stor andel av personerna som anställdes med hjälp av statsbidraget var tillsvidareanställningar.

Kommunerna kan få medel enligt en fördelningsnyckel, där flera faktorer avgör det fördelade beloppet. Det högsta beloppet som betalades ut var cirka 8 miljoner kronor, vilket gick till Stockholms stad. Det lägsta var cirka 367 000 kronor och gick till Öckerö kommun.

Flera positiva resultat

Merparten av kommunerna anser att regeringens satsning har gjort skillnad och bidragit till en bättre arbetssituation för personalen i verksamheterna.
 
– Enligt kommunerna har förstärkningen inneburit minskad arbetsbelastning och stress för såväl socialsekreterare som chefer. Flertalet kommuner upplever också att kvaliteten på utredningar och uppföljningar av insatser för barn och unga har kunnat stärkas och att handläggningen blivit mer rättssäker, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Fortsatt ansträngd situation i flera kommuner

Flera kommuner upplever emellertid en fortsatt ansträngd situation med ett stort antal inkommande ärenden och svårigheter att rekrytera personal, särskilt socialsekreterare.

– Det finns också en oro över vad som kommer att hända efter satsningens slut, huruvida kommunerna kommer att kunna behålla anställd personal. Flertalet kommuner vill att bidraget blir permanent för att skapa stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten över tid, säger Sara Billfalk.