Reglerna för HVB-hem förenklas

Publicerad:
Allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige – antalet kan mer än fyrdubblas i år jämfört med förra året. För att kommunerna ska klara att ordna boenden till alla föreslår Socialstyrelsen nu vissa undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB).

– Den rådande flyktingsituationen har lett till ett akut behov av fler platser på HVB för barn och unga. Genom att tillfälligt möjliggöra en större flexibilitet vad gäller kraven på kompetens och bemanning vill vi underlätta kommunernas arbete med att få fram fler boenden, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman.

Förslagen till regeländringar bygger på synpunkter som framkommit i samtal med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och länsstyrelserna. Ändringarna innebär att kommunerna får göra undantag från kraven på att boendets föreståndare ska vara högskoleutbildad och att lokalerna ska vara bemannade dygnet runt. IVO föreslås få göra samma undantag när de prövar tillstånd till privata HVB.

Undantagen föreslås gälla HVB där det bor barn och unga från 16 år, under förutsättning att boendet inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas personal med beredskap för att komma till boendet om det uppstår behov.

– Kommunerna ska kunna garantera barnens säkerhet och trygghet. Men de nya ändringarna ger dem större utrymme att hitta lokala lösningar. Vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Pär Ödman.

När det gäller Socialstyrelsens allmänna råd om att varje barn bör ha ett eget rum kan kommunerna göra undantag redan i dag. Detta eftersom det handlar om en rekommendation och inte en bindande regel.

Planeras gälla från årsskiftet

Regeländringarna skickas på remiss i dag med målet att de ska kunna träda i kraft den 1 januari 2016. De föreslagna ändringarna är tillfälliga i avvaktan på den översyn Socialstyrelsen just nu gör av HVB-föreskrifterna i sin helhet. Det arbetet ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2016.