Regler om bemanning på äldreboenden lämnas till regeringen

Publicerad:
I dag överlämnar Socialstyrelsen föreskrifterna om behovsanpassad bemanning på äldreboenden till regeringen för avgörande. – För att långsiktigt säkerställa en trygg och individanpassad omsorg krävs bindande regler, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Föreskrifterna har varit på remiss och vissa förtydliganden har gjorts utifrån synpunkter som kommit in. Nu lämnas slutversionen till regeringen för medgivande, enligt en ny förordning.

De bindande reglerna innebär att det ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre. Socialnämnderna ska också fatta beslut där det framgår vilken omsorg var och en behöver, så att boen-dena kan anpassa bemanningen efter det. Nämnderna ska regelbundet följa upp att beslutad omsorg ges.

– De som får plats på äldreboende i dag är samhällets äldsta och skör-aste. Vi anser att reglerna är nödvändiga för att säkerställa att de får en värdig, säker och individanpassad omsorg. Tillsynen visar att demens-sjuka fortfarande lämnas inlåsta nattetid. Många äldre upplever också att omsorgen inte är anpassad efter deras behov, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars- Erik Holm.

Reglerna har mött stort motstånd bland flera kommuner och deras in-tresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Arbetet har aktualiserat en flerårig och principiell diskussion om vilken äldreomsorg vi vill ha i Sverige, vilka krav som bör ställas på den och vilka resurser den får ta i anspråk.

– Nu hoppas vi på en konstruktiv dialog med SKL och kommunerna så att vi gemensamt kan arbeta för de förbättringar som behövs, säger Lars- Erik Holm.