Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare

Publicerad:
Allt fler medborgare från andra EU-länder kommer i kontakt med socialtjänsten i Sverige. Socialstyrelsen har nu uppdaterat en vägledning om rätten till socialt bistånd och bland annat kompletterat den med aktuella domar.

Fri rörlighet är en viktig grundprincip i EU-rätten. För EU-medborgare och medborgare i EES-länder krävs inget uppehållstillstånd för att vistas i Sverige i upp till tre månader.

– Man har rätt att söka ekonomiskt bistånd eller annan hjälp enligt socialtjänstlagen och få sin sak prövad, men socialtjänsten måste i varje enskilt fall också bedöma om personen har uppehållsrätt eller inte, säger Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus.

Bidra till sin egen försörjning

EU- och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. Det är en konsekvens av EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att socialtjänsten kan ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning.

Uppehållsrätt har en person som arbetar eller söker arbete. För icke ekonomiskt aktiva, till exempel studenter, krävs att man har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande sjukförsäkring.

– Tolkningen av arbetstagarbegreppet är bred och omfattar även praktikanter, lärlingar, hembiträden eller au pair-arbete under förutsättning att ersättning betalas. Mycket låga ersättningar eller deltidsarbete är inget hinder, säger Annika Remaeus.

EU- och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exempelvis någon som sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och därför till exempel måste tigga för sin försörjning, har som huvudregel endast rätt till nödvändig hjälp för att avvärja en akut nödsituation. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från fall till fall. I praktiken innebär det ofta enstaka bistånd till mat, logi och resa tillbaka till det land som EU- eller EES-medborgaren kommer från.

Barn som behöver skydd ska utredas

Även om det gäller ett barn som vistas i en kommun, men saknar uppehållsrätt i Sverige, är det socialtjänstens ansvar att ta ställning till om en utredning ska inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd och skydd ska socialtjänsten utifrån barnets bästa ta ställning till vilka insatser som kan behöva erbjudas. Om familjen saknar uppehållsrätt i Sverige kan socialtjänsten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland.

– Fler bedömningar finns i domarna och exemplen som vi tar upp i vägledningen och eftersom det i hög grad saknas avgöranden på området från Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen så har ett flertal domar från kammarrätter tagits med, säger Socialstyrelsens jurist Marcus Nydén.