Psykisk ohälsa vanlig när barn dör i brott

Publicerad:
De flesta barn som dör till följd av brott dödas av en förälder visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av 35 barn. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit, eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.

Sedan 2008 har Socialstyrelsen utrett 35 dödsfall som gäller barn som dött till följd av brott. 24 av dem var under 15 år och dödades av en förälder.

– I vissa fall borde mer ha gjorts för att stötta och skydda barnen. Det finns ett skyddsnät i Sverige, men skyddsnätet brister när de myndigheter som ska uppmärksamma utsatta barn inte reagerar eller agerar, säger Socialstyrelsens utredare Gunilla Westerdahl.

Akuta psykoser

Åtta barn dödades av föräldrar som drabbats av en akut psykos. Tre av dem dödades av sin pappa eller styvfar. Dessa barn var lite äldre. Fem av dem var små barn och dödades av sin mamma en tid efter förlossningen.

– Barnhälsovården möter i princip alla nyfödda barn och deras föräldrar. Verksamheten har möjlighet att tidigt uppmärksamma om en förälder behöver stöd eller om ett barn far illa och behöver skydd, säger Gunilla Westerdahl.

Psykisk ohälsa var vanligt förekommande bland föräldrarna. En kris eller konflikt om skilsmässa, vårdnad eller umgänge har ofta utlöst händelsen. Sju barn dödades i samband med att föräldern, oftast pappan, också tagit eller planerat att ta sitt eget liv. I dessa fall har avsikten ofta varit att hämnas på den andra föräldern. I flera fall har dessa föräldrar haft eller sökt kontakt med psykiatrin. Familjerätten är den del av socialtjänsten som oftast träffat dem.

– Det är viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler. För att människor i kris ska kunna få hjälp i en akut situation behöver psykiatrin och socialtjänsten vara tillgängliga, säger Gunilla Westerdahl.

Fyra av barnen misshandlades till döds. Barnen hade varit utsatta för fysiskt våld av en förälder, oftast en styvförälder, under en längre tid. Barnen levde i socialekonomiskt utsatta familjer och var kända av socialtjänsten. 11 fall rör äldre barn, som i de flesta fall dödats av en utomstående jämnårig eller i en olycka som vållats av en jämnårig.

Våldsutsatta kvinnor har ofta anmält våldet

Socialstyrelsen har även sedan 2012 utrett 31 dödsfall som gäller vuxna som dött till följd av våld av en närstående. I 28 av dessa fall har en man dödat en kvinna som han hade eller hade haft en relation med. Barnen har i flera fall varit närvarande när kvinnan dödats.

Kvinnorna hade varit utsatta för våld under en längre tid. De flesta hade tidigare polisanmält våldet. Omkring en tredjedel hade ansökt om kontaktförbud, men endast i två fall var ett sådant utfärdat. Så gott som alla kvinnor hade varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Ungefär var fjärde hade varit i kontakt med socialtjänsten.

– För att insatserna för våldsutsatta ska fungera och ge bästa möjliga skydd måste socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis samarbeta och använda de regelverk och den kunskap som finns, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen konstaterar att det våldsförebyggande arbetet behöver fortsätta att förankras och utvecklas hos myndigheter och organisationer samt att behandlingsmetoder för våldsbenägna behöver bli bättre och mer tillgängliga.

– För att förebygga och minska våldet i samhället är det viktigt att också ha fokus på gärningspersonerna och att uppmärksamma de barn som lever i våldets närhet, säger Marit Birk.

Fakta

Lagen om utredningar av vissa dödsfall (2007:606) trädde i kraft 2008 och sedan dess har Socialstyrelsen genomfört utredningar av barn som avlidit med anledning av brott. För att utreda ett dödsfall krävs att rättsprocessen är avslutad, vilket i de flesta fall innebär att en dom vunnit laga kraft och inte kan överklagas. 2012 trädde en lagändring i kraft som innebär att dödsfallsutredningar ska göras även då vuxna avlider med anledning av brott. När det gäller vuxna ska brottet ha begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. För att Socialstyrelsen ska inleda en utredning ska det också finnas omständigheter som haft samband med dödsfallet som innebär att personen varit i behov av skydd, stöd eller hjälp från samhället. Detta innebär att endast ett begränsat urval av dödsfall omfattas av lagen. I genomsnitt har fem ärenden per år som gäller barn utretts av Socialstyrelsen, och tio ärenden per år som gäller vuxna.