Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård

Publicerad:
Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram fyra principer som ska uppfyllas för att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster. Att vårdgivaren har tillräcklig information om patienten är en viktig faktor i sammanhanget. Målsättningen är att principerna ska bidra till en god och patientsäker vård.

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet via digitala vårdtjänster ska uppfylla de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter på hälso- och sjukvårdens område. Regelverket är därför den givna utgångpunkten för principerna som Socialstyrelsen nu tagit fram.

– Det handlar bland annat om att vårdgivaren måste ha tillräcklig information om patienten. Ibland kan det räcka med patientens berättelse men i vissa fall kan tidigare journalanteckningar behövas. Vårdgivaren behöver också kunna göra nödvändig uppföljning. Det kan till exempel handla om att följa upp patienten efter att ha skrivit ut ett läkemedel eller kunna följa upp en remiss, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen.

Att ett fysiskt möte inte krävs och den digitala tjänsten är anpassad efter den enskilde patienten ska också uppfyllas.

– Om man till exempel har behov av tolk ska tolken närvara vid det digitala vårdmötet. Vi ser också att vårdgivare som handlägger infektioner och förskri-ver antibiotika ska följa Stramas rekommendationer för vilka diagnoser som lämpar sig för digitala besök och när ett fysiskt besök är nödvändigt, säger Jenny Asplund.

Området utvecklas snabbt

Målet med principerna är att bidra till en god och patientsäker vård. De är formulerade på en övergripande nivå eftersom det finns så många olika typer av digitala vårdtjänster och området utvecklas snabbt.

– Det kommer nya tekniska lösningar och hjälpmedel hela tiden, skulle vi gå in med mer detaljerade principer skulle de snabbt bli inaktuella. Utifrån våra principer har landstingen möjlighet att ta fram egna riktlinjer eller rekommendationer för just deras tjänster.

Några landsting har redan befintliga styrdokument och riktlinjer för vård och behandling som ges via digitala vårdtjänster.

– De landsting som har egna digitala primärvårdstjänster har tagit fram mer detaljerade dokument för vilken vård och behandling som lämpar sig att utföra genom deras tjänst. Till exempel har flera begränsat möjligheten att skriva ut beroendeframkallande läkemedel, säger Jenny Asplund.

Viktigt att följa utvecklingen – mer forskning behövs

Socialstyrelsen ser stora möjligheter med digitala vårdtjänster i form av ökad tillgänglighet och tillfälle för patienter att bli mer delaktiga i sin vård. De är viktiga för att hälso- och sjukvården ska kunna möta framtidens vårdbehov, men det är av stor vikt att fortsättningsvis följa utvecklingen.

– Vi har tidigare konstaterat att det finns skäl till en nationell uppföljning av den vård som ges genom digitala vårdtjänster. Flera aktörer har understrukit vikten av att en struktur för det kommer på plats. Vi har också sett att det behövs mer forskning inom området, säger Jenny Asplund.

Rapporten ”Digitala vårdtjänster – Övergripande principer för vård och behandling” som nu publiceras är en del av ett regeringsuppdrag. Första delen av uppdraget redovisades i juni.

Dessa fyra principer bör uppfyllas för att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster:

1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte.

2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde patientens behov och förutsättningarna att använda tjänsten.

3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge en god och säker vård.

4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig.