Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
Nu har de första områdena för nationell högspecialiserad vård utretts av sakkunniga experter. Tre områden föreslås bli nationell högspecialiserad vård: avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom trofoblastsjukdomar och viss vård inom avancerad fostermedicin. Underlagen från sakkunniggrupperna går nu ut på remiss.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård, och koncentreras till högst fem enheter i Sverige.

De första pilotområdena har nu utretts av sakkunniga experter - och tre områden föreslås bli nationell högspecialiserad vård. Dessa är avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom området trofoblastsjukdomar och viss vård inom avancerad fostermedicin.

Det handlar om komplex och sällan förekommande vård som kräver multidisciplinär kompetens och viss volym för att säkra kompetens och utveckling.

– Nu går underlagen från de tre sakkunniggrupperna ut på remiss. Utifrån synpunkterna som kommer in hoppas vi i ännu större utsträckning se vilka konsekvenser förslagen kan få, innan beslut fattas, säger Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård.

Avancerad kirurgi vid endometrios

När det gäller avancerad kirurgi vid endometrios föreslås den bedrivas vid fem enheter i Sverige. Varje år sker ungefär 250 sådana ingrepp, och i dag utförs de på 20-30 olika kliniker.

– Det rör sig om mycket svår och tekniskt avancerad kirurgi. Genom det här förslaget skulle kompetensen kunna stärkas liksom kunskapen om endometrios och möjligheterna till utvecklad forskning om endometrioskirurgi. Även den kirurgi där bevarande av fertilitet bör beaktas, föreslås koncentreras, säger Matts Olovsson, ordförande i sakkunniggruppen, avancerad kirurgi vid endometrios.

Avancerad fostermedicin rör exempelvis diagnostik och andra medicinska åtgärder i fosterstadiet. Underlaget som nu går ut på remiss handlar om den mycket ovanliga kirurgiska åtgärden Exit - en avancerad form av kejsarsnitt som utförs för att säkerställa fri luftväg hos fostret. I remissen föreslås denna vård koncentreras till två enheter.

Trofoblastsjukdomar är ett samlingsnamn för tumörer som kan uppstå i samband med graviditet. I remissversionen föreslås bland annat att en stor del av diagnostik och monitorering ska koncentreras till en nationell enhet.

Remisstid fram till maj

Remisstiden för de här pilotområdena pågår nu fram till och med den 6 maj. Sedan tar Socialstyrelsen beslut om dessa områden ska bli tillståndspliktig nationell högspecialiserad vård och i så fall hur många vårdenheter i landet som ska få utföra vården. I nästa steg kommer regionerna att kunna ansöka om tillstånd för att bedriva vården och därefter fattar nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om vilka regioner som får uppdraget.

– Vår plan är att de första tillståndsbesluten ska kunna tas av nämnden i december. Kunskapen från arbetet med pilotområdena kommer också att vara värdefull i den fortsatta processen med nationell högspecialiserad vård, säger Kristina Wikner.

Fakta om högspecialiserad vård

  • Den 1 juli 2018 trädde ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i kraft som innebar att ett system för nationell högspecialiserad vård infördes och ersatte den tidigare rikssjukvården.
  • Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.
  • Socialstyrelsen håller med hjälp av ett 20-tal nationella programområdena på att genomlysa vården för att identifiera vad som bör vara högspecialiserad vård på nationell nivå. Det görs också en kartläggning av hur alla vårdområden hänger samman med varandra. I de fall där nationell högspecialiserad vård kan vara aktuell är ambitionen att nya sakkunniggrupper ska starta samtidigt för vårdområden som ligger nära varandra.
  • I arbetet med nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med regionernas system för kunskapsstyrning, andra myndigheter, SKL samt företrädare för profession och patienter.

Kontakt

Kristina Wikner chef för enheten för högspecialiserad vård
Telefon: 075-247 33 62

Kontakt

Lena Lövqvist utredare
Telefon: 075-247 46 68

Kontakt

Matts Olovsson, ordförande i sakkunniggruppen, avancerad kirurgi vid endometrios. Nås via presstjänsten:
Telefon: 075-247 30 05