Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen

Publicerad:
Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador. Men skillnaderna är stora mellan landstingen, exempelvis när det gäller vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det tyder på att fler skador kan förhindras, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan och ligger kvar på en oförändrat hög nivå sett till hela landet: andelen patienter som drabbas i samband med sjukhusvård har varit runt 9 procent sedan 2009. Samtidigt varierar förekomsten från 5 till 13 procent mellan landstingen, enligt den senaste mätningen från 2014.

– Vårdrelaterade infektioner är ett av de stora hoten mot patientsäkerheten. De landsting som ligger dåligt till måste arbeta mer med förebyggande insatser och kan lära av dem med bra resultat. En nyckel är att se infektionerna som oacceptabla och möjliga att förhindra, säger Carina Skoglund, projektledare för lägesrapporten på Socialstyrelsen.

Goda hygienrutiner är en förutsättning för att minska smittspridningen. Trots det följer en fjärdedel av vårdpersonalen ännu inte Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien från 2007.

– Att följa reglerna är ett skallkrav och inget fritt val. Det handlar om fundamentala saker som att tvätta och desinfektera händerna, säger Carina Skoglund.

Fördubblad vårdtid

Rapporten visar också att trycksåren, som är en annan vanlig vårdskada, har minskat marginellt nationellt de senaste åren. Även här finns stora skillnader, och spridningen är nu 5 till 19 procent i landstingen.

De allvarligaste vårdskadorna, som gör att patienten avlider eller får bestående men, har däremot minskat jämfört med en studie Socialstyrelsen presenterade 2008.

– Det är glädjande men fortfarande långt ifrån målet som staten satt upp – att inte en enda patient ska behöva drabbas. Varje vårdskada innebär lidande för patienten, och slukar mycket resurser eftersom vårdtiden i genomsnitt fördubblas, säger Carina Skoglund.

En framgångsfaktor för ökad patientsäkerhet är att landstingens ledningar visar att området är prioriterat, återkopplar resultat och ställer krav på förbättringar. Men vårdpersonal i alla landsting upplever högsta ledningens stöd som lågt. Även personalens benägenhet att rapportera misstag är alarmerande låg.

– En patientsäker vård förutsätter en kultur där personalen vill och vågar rapportera och öppet diskutera risker och misstag i arbetet. Då kan verksamheten lära av sådant som hänt och undvika att det händer igen. Här måste ledningarna ta större ansvar, säger Carina Skoglund.

Lägesrapporten bygger bland annat på uppgifter ur Socialstyrelsens öppna jämförelser samt på journalgranskningar och andra undersökningar som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting.