Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor

Publicerad:
Ohälsosamma levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Men en ny undersökning visar att de flesta patienter är positiva till att samtala med vården om sina vanor och få hjälp att förändra dem. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är nöjda.

Att leva ohälsosamt ökar risken för cancer, diabetes och hjärt- och kärl-sjukdomar. I Sverige beräknas varannan kvinna och två tredjedelar av alla män ha minst en ohälsosam levnadsvana. I syfte att förebygga sjukdom publicerade Socialstyrelsen 2011 riktlinjer till vården med rekommendationer om att erbjuda patienter stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, främst genom olika former av rådgivande samtal.

Positiva till samtal

Den utvärdering av riktlinjerna som nu gjorts visar att fyra av fem patienter är positiva till att samtala med vården om sina ohälsosamma levnadsvanor. Stödet är också starkt bland chefer och anställda inom vården. Åtta av tio tycker det är viktigt att arbeta med levnadsvanor.

– Längst har arbetet kommit inom primärvården där 60 procent av personalen svarar att det finns rutiner för rådgivning om tobaksbruk och fysisk aktivitet. Många anser dock att de arbetar med levnadsvanor i liten utsträckning, främst på grund av tidsbrist men även brist på kompetens, säger utredaren Riitta Sorsa.

Utvärderingen visar att det sjukdomsförebyggande arbetet har etablerats men att landstingen kommit olika långt. De flesta har behandlat riktlinjerna på ledningsnivå, vissa har etablerat särskilda mottagningar för levnadsvanor och personalen har oftast informerats och utbildats.

– Trots stort stöd bland patienter, anställda och i landstingens ledning behöver det sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras högre. Vården bör organiseras så att det tydligt ingår i arbetsuppgifterna att samtala om hälsa och levnadsvanor och att det finns tid till detta, säger Irene Nilsson Carlsson, projektledare för implementeringen av riktlinjerna.

Satsningar behövs

Socialstyrelsen anser att fler bör få ta del av insatserna och att det behövs särskilda satsningar på personer med psykiska eller kroniska sjukdomar. Landstingen behöver också förbättra dokumentationen av ohälsosamma levnadsvanor och de vårdinsatser som görs. Detta för att möjliggöra uppföljning och kunna dra lärdom av insatsernas effekt. Ett utvecklingsarbete pågår kring dokumentationen och flera landsting bedömer att de från och med statistikåret 2014 kommer att ha bättre kunskaper om vilka insatser patienterna får.