På väg mot kortare utredningstider inom cancervården

Publicerad:
Införandet av standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl patienter och regioner minskat något, vilket tyder på att utredningstiderna blivit mer likvärdiga. Det framgår av den uppföljning som Socialstyrelsen nu har presenterat.

Det var 2015 som regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom överens om att införa så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Socialstyrelsen har sedan dess haft i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen som framförallt har som syfte att korta väntetiderna och bidra till en mer jämlik vård.

– Vid en samlad bedömning kan vi konstatera att förutsättningarna för en mer likvärdig utredning för misstanke om cancer har blivit bättre när man arbetar med samma processer i hela landet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Större fokus på patientens individuella behov

Idén med standardiserade vårdförlopp kommer från början från Danmark och innebär att man i förväg bestämt hur processen från misstanke om cancer fram till start av behandling ska gå till.

– Förutom att patienterna får en mer likvärdig utredningsprocess är det självklart helt centralt att även arbeta med stor lyhördhet för patientens individuella behov. Det har gjort att patientens ställning har förbättrats, säger Ingrid Schmidt, projektledare för uppföljningen. 

Patienterna nöjda med kortare väntan på cancerbesked

Under de fyra år som satsningen pågått har drygt 270 000 patienter utretts enligt SVF. För flera cancerformer har utredningstiden kortats, bland annat prostatacancer, även om det är långt till de mål som sattes i början av satsningen. För några enstaka cancerformer har utredningstiderna också tvärtom ökat något. En majoritet av patienterna uppskattar att utredningstiden blivit kortare. Något som både gäller de som får en cancerdiagnos och de som i stället friskförklaras.

– Ja, tiden av ovisshet blir ju kortare för båda grupperna, säger Ingrid Schmidt. Vi vill såklart att alla patienter som söker vård för att de miss-tänker att de har en allvarlig sjukdom ska få samma snabba omhändertagande, säger Ingrid Schmidt, projektledare för uppföljningen.

Satsningen har lett till ökad medvetenhet om prioriteringar

Det har funnits farhågor för att införandet av standardiserade vårdförlopp för vissa patienter ska kunna påverka annan vård genom så kallade undanträngningseffekter och felaktiga prioriteringar, att det i stället kan leda till längre väntetider för andra patienter.

– Men vi har inte riktigt kunnat se sådana effekter, utan snarare verkar införandet av SVF ha synliggjort just det problemet vilket lett till att det finns en större medvetenhet om att oönskade undanträngningar ska hanteras och förebyggas, säger Ingrid Schmidt.

Minst ett diagnostiskt centrum i varje sjukvårdsregion

Enligt Socialstyrelsen är variationerna mellan regioner och verksamheter fortfarande stora vad gäller hur väntetiderna har utvecklats även om skillnaderna har minskat något under de fyra år som satsningen pågått. 

Parallellt med satsningen på standardiserade vårdförlopp har det startats så kallade diagnostiska centrum, det finns nu minst ett i varje sjukvårdsregion, vilket också i hög grad bidragit till att fler patienter med misstänkt allvarlig sjukdom snabbare kan få svar på orsaken till symtomen.

Kontakt

Ingrid Schmidt, projektledare
Telefon: 075-247 39 98

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05