Oskuldskontroller är förbjudna

Publicerad:
Med anledning av medierapporteringen vill Socialstyrelsen förtydliga att så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

– Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är förbjudet enligt svensk grundlag. I regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen.

All hälso- och sjukvård ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen. Eftersom det inte är möjligt att medicinskt utreda om någon är oskuld är det inte förenligt med den bestämmelsen att genomföra sådana undersökningar och utfärda intyg.

All hälso- och sjukvårdspersonal är, enligt patientsäkerhetslagen, även personligt ansvarig för att vården bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den som inte lever upp till detta riskerar att få sin yrkeslegitimation återkallad.

– Det är mycket anmärkningsvärt att det finns vårdpersonal som utför oskuldskontroller trots att det står i strid med flera bestämmelser i lagstiftningen. Grundproblemet är att det finns en efterfrågan – det är ett stort samhällsproblem. Här har vården ansvar för att ge de flickor och kvinnor som drabbas ett tryggt bemötande och det stöd och den information som de behöver, säger Lisa van Duin.

De som arbetar i hälso- och sjukvården är bland annat skyldiga att uppmärksamma om någon riskerar att utsättas för övergrepp eller våld, och erbjuda rätt vård och stöd. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om hur vården och omsorgen ska arbeta när det gäller våld i nära relationer. I en tillhörande handbok finns även särskild vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns också ett utbildningsmaterial på samma ämne, där bland annat frågan om oskuldsintyg tas upp.

Om det handlar om ett barn som far illa, eller riskerar att göra det, är hälso- och sjukvårdspersonalen även skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Som ett stöd för personalen i dessa situationer har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning.

– Vi kommer att bjuda in yrkesföreningar och Sveriges kommuner och landsting för att diskutera om det finns behov av att göra våra kunskapsstöd mer kända inom hälso- och sjukvården, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.