Olika villkor slår mot funktionshindrade

Publicerad:
I Sverige har knappt 20 000 funktionshindrade personlig assistans. En ny kartläggning visar att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor. Beroende på var man bor skiljer både ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans vid arbete, studier, fritidsaktiviteter och städning.

Målsättningen med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att den enskilde ska ges möjlighet att leva som alla andra. Insatsen personlig assistans beviljas oftast av Försäkringskassan men även av kommunen, beroende på den sökandes typ av funktionshinder och hur stort hjälpbehovet bedöms vara.

– Enligt vår rapport har ungefär hälften av kommunerna satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåerna och kriterierna för att få hjälp. Bostadsorten kan därför bli avgörande för funktionshindrades möjlighet att arbeta, få hjälp med vardagssysslor och själva kunna välja assistent, säger utredaren Karin Flyckt.

Enhetlig bedömning behövs

De som berörs är bland annat personer med autism, utvecklingsstörning eller med fysiska funktionsnedsättningar som orsakar stora svårigheter i det dagliga livet.

För att minska olikheterna och tillämpa LSS mer lika i landet anser Socialstyrelsen att lagen bör ses över. Det behövs också en mer enhetlig bedömning av ersättningsnivåer och införande av boendestöd för bättre hjälp i hemmet.

Fler avslag

I de fall det grundläggande behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beviljar. Samtidigt som det totala antalet beviljade assistanstimmar har ökat kraftigt, har andelen avslag från Försäkringskassan mer än fördubblats sedan år 2007.

– Hälften av dem som fick sin assistansersättning indragen av Försäkringskassan beviljades senare personlig assistens av kommunen enligt LSS. I genomsnitt sänktes då ersättningen med 18 timmar i veckan, vilket såklart riskerar att inverka negativt på vardagen, säger utredaren Karin Flyckt.

Ersättning för personlig assistans

  • Tre av fyra kommuner följer Försäkringskassans schablonnivå per timme för utförande av assistans. 14 procent av kommunerna använder en lägre timschablon än den statliga. Tolv procent använder andra ersättningslösningar, till exempel utbetalningar mot faktiska kostnader.
  • Privata företag står för 50 procent av assistansverksamheten som beviljas enligt LSS, kommunerna 43 procent och assistanskooperativ sex procent. I en procent av fallen anordnar den enskilde själv sin assistans.